Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ
 
ΕΤΟΣ 2017
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την επιλογή αναδόχου για την για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και λοιπών χημικών για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα (CPV: 33696500-0).

Πρόσκληση 
 
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτή και σκληρών δίσκων για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση 
 
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Πρόσκληση 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών/τόνερ για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Πρόσκληση 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας».

Πρόσκληση 
 
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), συνολικού προυπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος. CPV: 30213000-5, 30213100-6, 32420000-3, 32424000-1

Πρόσκληση 
 
Διακήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους του κτηρίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. CPV: 42512200-0, 45331231-4

Πρόσκληση 
 
 
Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Απόφαση ματαίωσης και νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πρόσκληση 
 
Πέμπτη, 19 Μαίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) Η/Υ για τους υπολογιστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση
 
Παρασκευή, 12 Μαίου 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων κλιματισμού της ΕΣΔΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00€ (συμπερ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Διακήρυξη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
 
Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου και του κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. (CPV: 50324200-4, 50334130-5)

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού του προσωπικού των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 98312000-3).

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, επί της Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. (CPV: 79417000-0)

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων κλιματισμού της ΕΣΔΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00€ (συμπερ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Διακήρυξη
 
Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας λαμπτήρων για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, επί της Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. (CPV: 31531000-7)

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τοπικού δικτύου δεδομένων (LAN) και του ασυρμάτου δικτύου (WIFI) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 72500000-0).

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού του προσωπικού των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 98312000-3).

Πρόσκληση
 
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), προϋπολογισμού  δαπάνης 30.240,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (ανά μήνα).
Απευθυνόμενου κατ΄αποκλειστικότητα σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

Διευκρινήσεις επί του Οικονομικού Υποδείγματος  

Προκήρυξη

ΤΕΥΔ          Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ 
 
 Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης των χώρων της ΕΣΔΥ.

Πρόσκληση
 
 Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης των μολυσματικών αποβλήτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 90500000-2).

Πρόσκληση
 
  Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου και του κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 50324200-4, 50334130-5).

Πρόσκληση
 
 
 ΕΤΟΣ 2016
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 33696500-0)

Προκήρυξη

Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης (16/12/16)

 
Ορθή Επανάληψη:
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α. Διαδικασίες διαγωνισμού :Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ,
τηλέφωνο: 213 20 10 127-128, email: finance@esdy.edu.gr
β. Τεχνικές προδιαγραφές : Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών,
τηλέφωνο: 213 20 10 325, email: epatsoula@esdy.edu.gr
 
 Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ/TONER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.750,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 30192700-8, 30192110-5)

Προκήρυξη
Διευκρινήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών  (04/11/2016)
 
 
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.800,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 30213000-5, 30230000-0).

Προκήρυξη
Διευκρινήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ), ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη
 

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ), ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΥ
Προκήρυξη

 

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.600,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη

Παρασκευή, 27 Μαϊου 2016

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 2716/1999.

Προκήρυξη
 
Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 2716/1999.

Προκήρυξη
 
ΕΤΟΣ 2015

 Δευτέρα 30  Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της ΕΣΔΥ

Προκήρυξη
 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας υλικών επισκευής εγκαταστάσεων  κλιματισμού για την ΕΣΔΥ

Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού της ΕΣΔΥ
Προκήρυξη
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της προμήθειας υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων της ΕΣΔΥ.»(ΑΔΑ:Ω7ΣΟ465ΦΥΟ-ΤΙ4).

Προκήρυξη
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την Ε.Σ.Δ.Υ.»(ΑΔΑ:79ΙΤ465-ΦΥΟ).

Προκήρυξη
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίου για την  Βιβλιοθήκη της ΕΣΔΥ.

Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για την ΕΣΔΥ
Προκήρυξη 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας επίπλων για την κάλυψη της  ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας μελανιών/τόνερ, για τους εκτυπωτές, τα μηχανήματα  φωτοαντιγραφικής και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας της ΕΣΔΥ.  
Προκήρυξη 
 
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) Η/Υ, προβολικού και λοιπού εξοπλισμού για τους υπολογιστές της ΕΣΔΥ (ΑΔΑ:7ΤΓΞ465ΦΥΟ-7ΓΡ).

Προκήρυξη

Υπόδειγμα Αίτησης  
 
 Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων υπάλλήλων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Προκήρυξη

Αίτηση  
 
 

 
Top Page

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»