Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Όργανα του Μ.Π.Σ.


Α).Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία είναι τετραμελής και αποτελείται 1)από τα δύο μόνιμα μέλη α)την Επιστημονική Υπεύθυνο της Ε.Σ.Δ.Υ. Καθηγήτρια Τζένη Κρεμαστινού β)τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Καθηγητή Χαρίλαο Κουτή, 2) τον εκάστοτε Κοσμήτορα της Ε.Σ.Δ.Υ. και 3) ένα μέλος του Τομέα Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τ.Ε.Ι. που ορίστηκε από το Συμβούλιο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής (Α. Χαλκιάς - Αναπληρωτής Καθηγητής).
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. προέρχεται από την Ε.Σ.Δ.Υ. ως και ο αναπληρωτής του.
Ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. που έχει τη Διοικητική Υποστήριξη συγκαλεί τα μέλη της Ε.Δ.Ε. προκειμένου να εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., την Ε.Δ.Ε. συγκαλεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το αρχαιότερο μέλος με σκοπό την εκλογή του προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών της Ε.Δ.Ε. γίνεται αντικατάσταση από το αντίστοιχο τμήμα.
Αρμοδιότητες Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
1) Έχει την ευθύνη για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών καθώς και την τελική αξιολόγηση τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα.
2) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών αντικειμένων.
3) Ορίζει τους εκπαιδευτικούς καθώς και τις ώρες κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου.
4) Αποφασίζει για τα θέματα που εισηγούνται οι επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος.
5) Αποφασίζει για κάθε οικονομική δαπάνη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα.
6) Επιλύει κάθε θέμα ή ένσταση που αφορά στην ομαλή διεξαγωγή του Π.Μ.Σ .
7)Ορίζει τα θέματα των γραπτών εξετάσεων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών του Π.Μ.Σ .
8) Οι αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. επικυρώνονται από το Σύλλογο Καθηγητών της ΕΣΔΥ.

Β).Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (Ε.Υ.)
Αρμοδιότητες Επιστημονικών Υπευθύνων
1. Παρακολουθούν την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.
2. Εισηγούνται στην Ε.Δ.Ε. για κάθε θέμα που αφορά στο Π.Μ.Σ.
3. Φροντίζουν για κάθε ενέργεια που αφορά στην οργάνωση και στον συντονισμό:
α) εκπαιδευτικών
β) διοικητικών και
γ) οικονομικών θεμάτων.
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι τα δύο μόνιμα μέλη α) η Καθηγήτρια Τζένη Κρεμαστινού, Επιστημονική Υπεύθυνο της Ε.Σ.Δ.Υ.και β) ο Καθηγητής Χαρίλαος Κουτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής.
Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να εισηγηθούν στην Ε.Δ.Ε την ανάθεση των ενεργειών που αναφέρονται στο σημείο τρία (3) που αφορούν στην οργάνωση και στον συντονισμό α) των εκπαιδευτικών, β) των διοικητικών, και γ)των οικονομικών θεμάτων, σε άλλο μέλος της Ε.Δ.Ε. του αντιστοίχου Τμήματος. Για τις ανωτέρω ενέργειες προβλέπεται αποζημίωση για το μέλος της Ε.Δ.Ε. που τον αντικαθιστά στα ανωτέρω καθήκοντα , ύψους (δυο) 2 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του τομέα Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΤΕΙ θα συνεπικουρείται στα καθήκοντα του από 1 (ένα) Διοικητικό Προσωπικό επί συμβάσει, που θα έχει έδρα το ΤΕΙ Αθήνας, οι αποδοχές του οποίου θα προέρχονται από τα έσοδα του Π.Μ.Σ .Προβλέπεται επίσης η τεχνική υποστήριξη και η γραμματειακή κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου που θα γίνεται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας από ένα άτομο οι αποδοχές του οποίου θα προέρχονται από τα έσοδα τους Π.Μ.Σ

Γ). Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.)
Κάθε έτος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) , η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η Ε.Ε.Μ.Φ. αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Ε.Δ.Ε μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. του Π.Μ.Σ.
Είναι πενταμελής και αποτελείται:
• Τζένη Κρεμαστινού, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
• Χαρίλαο Κουτή, Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας-Τ.Ε.Ι. Αθήνας
• την Επιστημονική Συνεργάτη του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής
Υγιεινής, Μεράκου Κυριακή
• την Επιμελήτρια του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής
Υγιεινής, Μπαρμπούνη Αναστασία
• και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αλέξανδρο Χαλκιά.

Δ). Επιτροπή Δεοντολογίας και Ηθικής (Ε.Δ.Η.)

Με εισήγηση των επιστημονικών υπευθύνων δημιουργείται Επιτροπή Δεοντολογίας & Ηθικής για τα ερευνητικά προγράμματα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους:

• Τζένη Κρεμαστινού, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
• Χαρίλαο Κουτή, Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας-Τ.Ε.Ι. Αθήνας
• από τον εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής
• από τον Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, Ιωάννη Κυριόπουλο
• τον Καθηγητή Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδη Βατόπουλο
• την Επιστημονική Συνεργάτη του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής
Υγιεινής , Σταματίνα Γκαράνη
• και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αλέξανδρο Χαλκιά.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η έγκριση των ερευνητικών πρωτοκόλλων των μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών.
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»