Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ
Β'  ΕΞΑΜΗΝΟ
   
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
   
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΠΣ


 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ στην «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» χωρίζεται σε δύο στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

Στάδιο 1ο: Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα σε κείμενα και ορολογία Δημόσιας Υγείας . Κλίμακα βαθμολογίας 0 – 10.

Στάδιο 2ο:
Ακολούθως η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) αξιολογεί τις αιτήσεις των επιτυχόντων στη γλώσσα υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι: 1) το επίπεδο και η συνάφεια των προηγούμενων σπουδών με το αντικείμενο του Μ.Π.Σ. , 2) η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και 3) η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους

Στάδιο 3ο:
Συνέντευξη με τη φροντίδα της Ε.Ε.Μ.Φ.: Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που καλούνται σε συνέντευξη από την ΕΕΜΦ βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 – 20 . Με τη συνέντευξη η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Η ΕΔΕ μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλει εξετάσεις σε προπτυχιακά μαθήματα εάν κρίνει ότι οι υποψήφιοι δεν δύναται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Προγράμματος


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΠΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ του Μ.Δ.Ε «Εφηρμοσμένης Δημόσιας Υγείας» θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας και της Ε.Σ.Δ.Υ., σε ώρες και ημέρες που θα ορισθούν από τη Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση των Επιστημονικών Υπευθύνων.
Στο Π.Μ.Σ θα διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Σ.Δ.Υ. και Ε.Π Τ.Ε.Ι σε ποσοστό 50% αντίστοιχα καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα (παρ 3 του άρθρου 12 του Ν 2083/1992)
Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να συνάπτει επιμέρους συμφωνίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι καθώς και με Ειδικούς Επιστήμονες αντιστοίχων ακαδημαϊκών τίτλων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό τη μεταφορά νέων επιστημονικών μεθόδων και την αναβάθμιση της γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. των οικείων Τμημάτων αλλά και άλλα μέλη που προέρχονται από άλλα Τμήματα και έχουν εξαντλήσει τις συμβατικές διδακτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, θα αμείβονται για το διδακτικό τους έργο στο Π.Μ.Σ.
Για την εκπαιδευτική υποστήριξη του Π.Μ.Σ στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ της Αθήνας θα δύναται να αποσπαστούν καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για έργο αντίστοιχο του Ε.Τ.Π.

Έναρξη και Λήξη των μαθημάτων
Οι σπουδαστές καλούνται να τηρούν το ωράριο έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Οι ώρες διδασκαλίας έχουν ως ακολούθως 9. πμ – 11.45πμ, 12μμ – 2.45μμ, 3. μμ – 5.45μμ.
Η διαχείριση των διαλειμμάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων διδασκόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα υποχρεωτικά διαλείμματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30’.

Εξεταστικοί Περίοδοι
Παρέχονται 3 εξεταστικές για κάθε μάθημα, ως εξής:
Α’ Εξάμηνο : Φεβρουάριος – Ιούνιος – Σεπτέμβριος
Β’ Εξάμηνο: Ιούνιος – Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος

Αξιολόγηση των σπουδαστών
Όλοι οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις τυπικές απαιτήσεις των μαθημάτων (κανονισμός λειτουργίας και ειδικές ανά μάθημα δεσμεύσεις) προσέρχονται σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές. Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το 100 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 50. Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον με βαθμό 50 σε όλα τα μαθήματα του Α’ και Β’ Εξαμήνου που έχουν δηλώσει στα ατομικά έντυπα εγγραφής . Η κλίμακα βαθμολογίας που χαρακτηρίζει την τελική αξιολόγηση της φοίτησης του σπουδαστή έχει ως ακολούθως:
50 – 65 Καλώς, 65 – 85 Λ. Καλώς, 85 – 100 Άριστα
Η τελική βαθμολογία θα προέρχεται από γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατ’ ελάχιστο και το υπόλοιπο από άλλες μορφές εξέτασης (εργασίες κλπ) (άρθρο 10)

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις το αργότερο μέχρι 2 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης τους στην Ε.Σ.Δ.Υ.

Αξιολόγηση των μαθημάτων
Στην τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος διανέμονται στους φοιτητές έντυπα αξιολόγησης των μαθημάτων, τα οποία συλλέγονται από το Γραφείο Εκπαίδευσης για αξιολόγηση και επεξεργασία υπό την ευθύνη των Επιστημονικών Υπευθύνων. Οι Ε.Υ ενημερώνουν τους υπεύθυνους διδάσκοντες για τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις των φοιτητών.

Επιστημονική Υποστήριξη των Σπουδών – Σύμβουλος Σπουδών
Για κάθε σπουδαστή, μετά από εισήγηση των Επιστημονικών Υπευθύνων, η Ε.Δ.Ε. ορίζει ένα Σύμβουλο Σπουδών, έργο του οποίου είναι:
• Να βρίσκεται στη διάθεση του σπουδαστή για την επίλυση αποριών και ερωτημάτων που συνδέονται με το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο του σπουδαστή στη Σχολή.
• Να παρέχει ειδικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών
• Να συμβουλεύει το σπουδαστή στη διαμόρφωση των στόχων των σπουδών του.
• Να συζητά μαζί του μελλοντικά σχέδια για την επαγγελματική και επιστημονική του ανέλιξη.

Για το συγκεκριμένο έργο παρέχεται αμοιβή 2 διδακτικών ωρών ετησίως
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»