Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

  
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)
   
 
Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή και ανεξάρτητα στοιχεία για την βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λ.π.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχόμενου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα.

Το Παράρτημα δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών, αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου.

Στο Παράρτημα δεν κρίνεται η αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. Θα υπάρχουν πληροφορίες και στις οκτώ ενότητες του Παραρτήματος. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, δίδεται η σχετική εξήγηση.

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν.3374 (ΦΕΚ Α΄189/02.08.2005) και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Καθηγητών της ΕΣΔΥ:
  - Αυτόματα, σε κάθε πτυχιούχο της ΕΣΔΥ, μαζί με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών του.
  - Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  - Στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
   
   
 
Το παράρτημα διπλώματος περιέχει τις παρακάτω 8 ενότητες.
   
  1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  1.1 Επώνυμο(α)
  1.2 Όνομα(τα)
  1.3 Ημερομηνία γέννησης (ημέρα/μήνας/έτος)
  1.4 Χώρα Γέννησης
  1.5 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας / μητρώου φοιτητή
     
  2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  2.1 Ονομασία τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα)
  2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου
  2.3 Ονομασία και καθεστώς του απονέμοντος Ιδρύματος 
  2.4 Ονομασία και καθεστώς Ιδρύματος (εάν διαφέρει από το σημείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα)
  2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας / εξετάσεων
     
  3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
  3.1 Επίπεδο του τίτλου
  3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
  3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής
     
  4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
  4.1 Τρόπος σπουδών
  4.2 Απαιτήσεις και στόχοι του προγράμματος
  4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος
  4.4 Σύστημα βαθμολογίας και αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
  4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη – Ελληνική Γλώσσα)
     
  5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
  5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
  5.2 Επαγγελματικό καθεστώς
     
  6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες
  6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών
     
  7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
  7.1 Ημερομηνία
  7.2 Όνομα και Υπογραφή
  7.3 Ιδιότητα: Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ
  7.4 Σφραγίδα
     
  8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
     
  Υποδείγματα
  Παράρτημα Διπλώματος ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Ελληνικό
  Παράρτημα Διπλώματος ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Αγγλικό  

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»