Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ανακοινώσεις_1_1

6/08/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «JAMRAI European Joint Action on antiMicrobial  Resistance and Associated
Infections (EU-JAMRAI) »


(ΑΔΑ: ΨΠ18ΟΡΕΕ-5Ο9
Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 874/04/05/2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03/08/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό κέντρο σαλμονελλών,
σιγκελών, παθογόνων E.coli και λοιπών εντεροπαθογόνων" και "Εργαστήριο μελέτης μικροβιακής αντοχής
και νοσοκομειακών λοιμώξεων"
μετά την επαναεξέταση των προσφορών της κατηγορίας των αντιβιοτικών
και συγκεκριμένα για το προϊόν "Μicrodilution test for colistin testing 8 tests & Mueller Hinton Medium cation adjusted
- έτοιμο θρεπτικό σε σωληνάριο”,

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης οικ. 1347/22.06.2018
ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 18PROC003310419

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27/07/2018


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό κέντρο σαλμονελλών, σιγκελών, παθογόνων E.coli και λοιπών εντεροπαθογόνων" 
και "Εργαστήριο μελέτης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων"

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης οικ. 1347/22.06.2018
ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 18PROC003310419
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Local Alliance
for Intergration (LION - 776213)»
(ΑΔΑ: 6Η80ΟΡΕΕ-ΦΧ8)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, χωρίς την παρουσία του κ. Κουλιεράκη Γεώργιου και της κ. Κικεμένη Αναστασίας οι οποίοι
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του θέματος, ομόφωνα αποδέχεται το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων
(αρ.πρωτ.790/24-04-2018), για την πλήρωση μίας θέσης ψυχολόγου μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(ΑΔΑ: 6P91OPEE-ΣΨ8), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Local Alliance for Integration (LION-776213)»
και ομόφωνα αποφασίζει την κάλυψη της θέσης Α1 και την υπογραφή σύμβασης με την υποψήφια κα Μαρία Ψωϊνού
διότι συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία.


Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 432/14-3-2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 883/08-05-2018
(ΑΔΑ : 691ΘΟΡΕΕ-ΨΞ7)


Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ομόφωνα αποδέχεται το 1ο Πρακτικό (αρ.πρωτ.1071/18-05-2018) και 2ο Πρακτικό (αρ.πρωτ.1091/22-05-2018)
της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τη φύλαξη των χώρων τη Ε.Σ.Δ.Υ., της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.
883/08-05-2018, και αποφασίζει την πρόσληψη του κ. Τομαρά Επαμεινώνδα για τη φύλαξη των χώρων της Ε.Σ.Δ.Υ. με ημερομηνία έναρξης 01/06/2018.

ΑΔΑ : ΨΥΞ4ΟΡΕΕ-895
21/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 883/08-05-2018 (ΑΔΑ : 691ΘΟΡΕΕ-ΨΞ7)


Στο πλαίσιο της επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας για τη φύλαξη των χώρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας καλούνται σε συνέντευξη οι κάτωθι σε φθίνουσα σειρά κατάταξης:


1. Τομαράς Επαμεινώνδας

2. Καλπακίδης ΑναστάσιοςΤην Τρίτη 22.05.2018 και ώρα 9:30 στην ΕΣΔΥ, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


28/03/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της πρόσκλησης 105/25-01-2018


Η Επιτροπή Ερευνών, χωρίς την παρουσία του κ. Κουλιεράκη Γ. και της κ Κικεμένη Αναστασίας οι οποίοι αποχώρησαν κατά την συζήτηση του θέματος, ομόφωνα αποδέχεται το 3ο Πρακτικό με αρ.πρωτ.433/14-03-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις Ειδικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο LION 776213 και αποφασίζει την υπογραφή συμβάσεων με τους κάτωθι υποψηφίους, όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

-  Για τη θέση Α4 επιλέγεται η κα Καμπέρογλου Δέσποινα – Ίρις.


ΑΔΑ: 73Π6ΟΠΕΕ-Υ9Θ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26/03/2018


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 442/15-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης της ΕΣΔΥ με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της πρόσκλησης 101/24-01-2018

Η Επιτροπή Ερευνών αποδέχεται το πρακτικό (αρ. πρωτ. 271/23-02-20185) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου «Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας ΕΣΔΥ – ΚΕΕΛΠΝΟ για τη λειτουργία του κέντρου αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος (2017 – 2018)», που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.101/24-01-2018 και ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE, έναντι του ποσού των 5.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ.


ΑΔΑ: ΩΦΨΒΟΡΕΕ-Μ6Α
ΑΔΑΜ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:1 8AWRD002813719

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της πρόσκλησης 105/25-01-2018


Η Επιτροπή Ερευνών, χωρίς την παρουσία του κ.Κουλιεράκη Γ. ο οποίος αποχώρησε κατά την συζήτηση του θέματος, ομόφωνα αποδέχεται το 2ο Πρακτικό με αρ.πρωτ.326/01-03-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις Ειδικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο LION 776213 και αποφασίζει την υπογραφή συμβάσεων με τους κάτωθι υποψηφίους, όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

-  Για τη θέση Α2 επιλέγεται η κα Γκικοπούλου Παρασκευή
-  Για τη θέση Α3 επιλέγεται ο κ. Τριαντάφυλλος Δημήτριος
-  Για τη θέση Α4 η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το e-mail του κ. Τζίφα Γεώργιου ομόφωνα αποφασίζει, να κληθεί σε συνέντευξη εκ νέου.

ΑΔΑ: 6Τ41ΟΡΕΕ-Ξ3Χ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα (αρ. πρωτ. 995/22-5-2017) της Επιστημονικής Υπεύθυνης Μ. Κουτσιανοπούλου και εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας ΕΣΔΥ – ΚΕΕΛΠΝΟ για τη λειτουργία του κέντρου Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος (2017-2018)
ΑΔΑ: 663ΤΟΡΕΕ-ΚΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
:
31-10-2016

01-03-2016
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της επιτροπής (αρ.πρωτ.71/22-1-2016) για την αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης γενετικού υλικού για τις ανάγκες του ΕΚΑΜ. Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές των εταιριών προτείνει, και η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει την κατακύρωση της προμήθειας των υπηρεσιών αλληλούχισης στην εταιρία BIOLINE SCIENTIFIC – ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε. – ΔΕΜΑΓΚΟΣ Ο.Ε καθότι μειοδότησε στην οικονομική προσφορά της και ταυτόχρονα πληροί όλες τις προδιαγραφές. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 3.492€ πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 7ΤΚΕΟΡΕΕ-Ν55


29-01-2016
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα του Καθηγητή Ν.Μανιαδάκη με αρ. πρωτ.1274/01-07-2015 και αποφασίζει την παράταση του έργου 733 για την περίοδο 01/07/2015 έως 30/06/2016 σε συνέχεια αιτήματος της εταιρείας BAYER HELLAS και της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην 310/20-05-2015 συνεδρίαση της. Το ποσόν της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 17.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επίσης η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τη σύμβαση του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Ν.Μανιαδάκη για την περίοδο 01/01/2015 έως 30/06/2016 έναντι του ποσού των 8.730 ευρώ η οποία εκ παραδρομής δεν είχε κατατεθεί στον ΕΛΚΕ και την επέκταση της σύμβασης για την περίοδο 1/7/2015 έως 30/6/2016 έναντι του ποσού των 15.660,00€.
 ΑΔΑ: ΩΝΦΞΟΡΕΕ-2Χ7

25-01-2016
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα της επιστημονικής υπευθύνου κ. Μεράκου Κυριακούλας με αρ.πρωτ. 2099/11-11-2015, ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του ειδικού προγράμματος επιστημονικής κατάρτισης επαγγελματιών υγείας με τίτλο «Υγεία και την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία – ο ρόλος των λειτουργών υγείας.» Το έργο θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2016, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με προϋπολογισμό 6.000 ευρώ. Εγκρίνεται η υπογραφή συμβάσεων με τους εκπαιδευτές κκ. Μπαρμπούνη Αναστασία, Μεταλληνού Όλγα 07/01/2016 έως 15/01/2016 έναντι του ποσού 200 ευρώ, Μεράκου Κυριακούλα, Αθανασάκης Κων/νος 07/01/2016 έως 22/01/2016 έναντι του ποσού 80 ευρώ.
ΑΔΑ: ΨΤΓΩΟΡΕΕ-82Γ

24-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ.2398/07-12-2015 και αποφασίζει τη διαχείριση του έργου με χρηματοδότη την εταιρία Sanofi Aventis Α.Ε.Β.Ε με αντικείμενο « Scientific economic evaluation study concerning the products sold under the trademark Praluent» προϋπολογισμού 39.050€ πλέον ΦΠΑ. Επίσης εγκρίνεται η υπογραφή των συμβάσεων με την ομάδα έργου.
ΑΔΑ: 7ΗΓ3ΟΡΕΕ-Α6Λ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την αμοιβή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της κας Κορνάρου Ελένης (αρ.πρωτ. 2266/15-12-2015, 2468/15-12-2015) συνολικού ποσού 320 € τα οποία και μας έχουν κατατεθεί.
ΑΔΑ: 6ΠΡΦΟΡΕΕ-79Η

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την αμοιβή της κας Πάβη Ελπίδας (αρ.πρωτ. 2228/25-11-2015) ποσού 860 € για την «Εκπαιδευτική Υποστήριξη 2ης περιόδου : Οικονομικά της Υγείας» του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για την περίοδο 06/04/2015 έως 14/10/2015.
ΑΔΑ: ΩΖΤΕΟΡΕΕ-365

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την αμοιβή της κας Παπανικολάου Βασιλικής (αρ.πρωτ. 2413/10-12-2015) ποσού 188 € για την «Εκπαιδευτική Υποστήριξη 3ης περιόδου : Διαχ/ση ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας» του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για την περίοδο 15/06/2015 έως 14/10/2015.
ΑΔΑ: ΩΝΓ0ΟΡΕΕ-11Β

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει, σε συνέχεια της απόφασης του Συλλόγου των Καθηγητών, την εξόφληση του τιμολογίου 18/16-11-2015 (αρ.πρ. 2151/18-11-2015) του δικηγόρου Γ.Μήνου που αφορά σε παροχή νομικών υπηρεσιών από 21/04/2015 έως 16/11/2015, ποσού 7.466,74€.
ΑΔΑ: 6ΦΓΔΟΡΕΕ-ΩΚΓ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου 4827/14-12-2015 (αρ.πρ. 2532/16-12-2015) της εταιρίας Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΪΝΑΣ – Γ.ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΟΕ (POINTER) που αφορά για το hosting του e-esdy.gr, ποσού 153,50€. Καθώς κρίνεται πως η ανανέωση της φιλοξενίας του e-esdy.gr είναι αναγκαία για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του e-learning (moodle).
ΑΔΑ: 7ΑΗ9ΟΡΕΕ-Λ5Κ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου1579/31-10-2015 (αρ.πρ. 2106/12-11-2015) της εταιρίας Μουλντής Courier Services I.K.E ύψους 27,43€ που αφορά σε υπηρεσίες μεταφοράς εγγράφων μηνός Οκτωβρίου.
ΑΔΑ: ΩΩΨΙΟΡΕΕ-ΝΗΛ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου1779/30-11-2015 (αρ.πρ. 2326/30-11-2015) της εταιρίας Μουλντής Courier Services I.K.E ύψους 75,73€ που αφορά σε υπηρεσίες μεταφοράς εγγράφων μηνός Νοεμβρίου.
ΑΔΑ: ΩΦΜΛΟΡΕΕ-ΑΤ0

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου 1265/09-12-2015 (αρ.πρ. 2411/10-12-2015) της εταιρίας Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας ΑΕ (OTS) που αφορά στην 2η δόση της σύμβασης υποστήριξης διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, ποσού 350,55€.
ΑΔΑ: 6ΡΖΘΟΡΕΕ-ΔΡΑ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα κάνει αποδεκτό το αίτημα του καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2470/15-12-2015 και εγκρίνει την ένταξη των κάτωθι εσόδων του έτους 2015 στον προϋπολογισμό του έργου 762.1.
ΑΔΑ: 78ΧΑΟΡΕΕ-ΓΤΙ

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών κάνει αποδεκτό το αίτημα με αρ.πρωτ. 2450/14-12-2015 του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου και εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονική ανάλυση του αυτοαναφερόμενου επιπέδου υγείας στην Ελλάδα: ερευνώντας τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας και περιορισμού στις συμπεριφορές υγείας» με την εταιρεία MSD ΑΕ. Η σύμβαση παρατείνεται έως 31/12/2016.
ΑΔΑ: 7ΘΜΘΟΡΕΕ-ΓΗ7

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών κάνει αποδεκτό το αίτημα με αρ.πρωτ. 2384/01-12-2015 του καθηγητή Ν. Μανιαδάκη και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την μελέτη με τίτλο «Cost Effectiveness Analysis of Rivaroxaban for treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in Greece» με την εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
ΑΔΑ: 7ΠΑ7ΟΡΕΕ-ΚΣ0

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται τα αιτήματα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ.2451/14-12-2015 και 2545/16-12-2015 και αποφασίζει την τροποποίηση της ομάδος έργου του προγράμματος με τίτλο «Πολιτικές Διαχείρισης της Φαρμακευτικής Καινοτομίας στην Ελλάδα».
 ΑΔΑ: ΒΜΨΦΟΡΕΕ-Ζ9Π

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2476/15-12-2015, ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται τη διαχείριση του έργου «Cost effectiveness and budget impact analysis of kyprolis for treatment of relapsed multiple myeloma» με χρηματοδότη την εταιρία AMGEN HELLAS ΕΠΕ, προϋπολογισμού 64.300€ πλέον ΦΠΑ, διάρκειας από 16/12/2015 έως 31/10/2016. Επίσης εγκρίνεται η υπογραφή των συμβάσεων με την ομάδα έργου.
 ΑΔΑ: 6ΛΜ4ΟΡΕΕ-600

23-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2477/15-12-2015, ομόφωνα εγκρίνει την παράταση της διαχείρισης του έργου με χρηματοδότη την εταιρεία UCB Α.Ε. με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» από 01/01/2016 διάρκειας ενός έτους (01/01/2016-31/12/2016), ποσού 10.893,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εγκρίνει την ομάδα έργου αποτελούμενη από τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη ο οποίος θα παρέχει το σύνολο των συμβουλευτικών – επιστημονικών υπηρεσιών.
ΑΔΑ: ΩΥΥ9ΟΡΕΕ-1ΝΒ

22-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 2454/14-12-2015 και αποφασίζει την υπογραφή της σύμβασης που προτίθεται να συνάψει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας με την εταιρία ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη συμμόρφωση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη θεραπεία και συσχέτιση του φαινομένου με τη χρήση υπηρεσιών υγείας». Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 6 μήνες και ο προϋπολογισμός 37.000 € πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 76ΦΦΟΡΕΕ-8ΧΛ

22-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 2453/14-12-2015 και αποφασίζει την υπογραφή της σύμβασης που προτίθεται να συνάψει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας με την εταιρία ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση στην Ελλάδα: διερευνώντας τα ζητήματα της καθυστερημένης διάγνωσης και της πρόσβασης στη θεραπεία». Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 8 μήνες και ο προϋπολογισμός 49.434 € πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 7ΧΗΟΟΡΕΕ-ΞΡΟ

21-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αρ. 1 του Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Ντουνιά Γ. με αρ.πρωτ. 2204/20-11-2015, του Τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής που αφορά στην κάλυψη 1 θέσης για τους σκοπούς του προγράμματος με τίτλο «Strategic partnership for competence based training in Bio-Fertilizer , Bio-Fit” που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ programme, και με το οποίο επιλέγεται η Γεωργίου Ζωή με πρώτη επιλαχούσα την Αλμπανίδου Παυλίνα.
ΑΔΑ: Ψ13ΝΟΡΕΕ-6ΧΡ

21-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ.2351/30-11-2015 και αποφασίζει την τροποποίηση της ομάδος έργου του προγράμματος με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης του μέσου κόστους νοσηλείας περιστατικών και ταξινόμηση αυτών σε πακέτα αποζημίωσης».
ΑΔΑ: 777ΧΟΡΕΕ-6ΒΤ

18-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2350/30-11-2015 ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου» όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες. Επιπλέον εγκρίνεται η τροποποίηση της ομάδας έργου του προγράμματος.
ΑΔΑ: ΩΑΥΠΟΡΕΕ-ΔΦΑ

18-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης κας Α. Μπαρμπούνη με αρ.πρωτ.2194/20-11-2015 και εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με την εταιρεία Free-Spirit Α.ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τίτλο «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας».
ΑΔΑ: 6ΚΕ6ΟΡΕΕ-ΝΞ0

18-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ.2278/30-11-2015 και εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με την εταιρεία Roche Hellas ΑΕ με τίτλο «Cost effectiveness analysis of neoadjuvary pertuzumab and trastuzumad therapy locally advanced, inflammatory of early HER2-positive breast cancer in Greece: a structured proposal», συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με έναρξη την 20/11/2015 διάρκειας 18 εβδομάδων. Επίσης εγκρίνεται η υπογραφή των συμβάσεων με την ομάδα έργου.
ΑΔΑ: ΩΚΣΚΟΡΕΕ-Ν9Ξ

04-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό 3/27-11-2015 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2276/27-11-2015 της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του υποέργου 1 με τίτλο «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος»,της Πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και Κωδ. ΟΠΣ 376613 και ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: ΩΚΕΕΟΡΕΕ-7ΝΦ

04-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό 02/25-09-2015 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1732/25-09-2015 της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του υποέργου 2 με τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», της Πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και Κωδ. ΟΠΣ 376613 και ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων Α.3: «Ολοκλήρωση του τρίτου μήνα κατάρτισης», Β1: «Εκθέσεις ανάλυσης του πρώτου 50% των δειγμάτων», Β.2: «Εκθέσεις ανάλυσης του δεύτερου 50% των δειγμάτων», και Β3: «Τελική έκθεση για τους Μοριακούς Δείκτες για την έγκαιρη διάγνωση των όγκων του πνεύμονα και του υπεζωκότα που σχετίζονται με τον αμίαντο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού στην Ελλάδα», βάσει της σχετικής σύμβασης.
ΑΔΑ: 7ΜΠΒΟΡΕΕ-ΧΟΚ

03-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια του αίτηματος με αρ.πρωτ. 2084 του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη, ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με το ξενοδοχείο ANEMOLIA ύψους 7.828,00 για τις ανάγκες της επιστημονικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου» και με την εταιρεία Παν. Κ. Ποδηματάς Α.Ε.Β.Ε ύψους 1.150,00€ για την ενοικίαση ασύρματου συστήματος ψηφοφορίας για την κάλυψη της εκδήλωσης.
ΑΔΑ: ΩΧ07ΟΡΕΕ-Ν95

03-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου Καθηγητή Ν. Μανιαδάκη με αρ.πρωτ.2084 ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου «Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου» με χρηματοδότη την εταιρία MENARINI hellas, προϋπολογισμού 60.000€ πλέον ΦΠΑ, διάρκειας από 06/11/2015 έως 15/12/2015. Επίσης εγκρίνεται η υπογραφή των συμβάσεων με την ομάδα έργου.
ΑΔΑ: 7ΖΝΒΟΡΕΕ-Μ74

01-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έκανε αποδεκτά τα με αρ.πρωτ. 1715/22-09-2015 και αρ.πρωτ. 1759/30-09-15 διαβιβασθέντα πρακτικά 3/18-09-2015 και 4/30-09-2015 της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή Επιδημιολογικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων», ΟΠΣ : 373600, της Πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Μετά από διαλογική συζήτηση Επιτροπή Ερευνών έκανε αποδεκτό το πόρισμα του πρακτικού και αποδέχεται την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: 61ΧΤΟΡΕΕ-ΘΚΘ

01-12-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό με αρ. πρωτ. 2086/9-11-2015 της επιτροπής για αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΑΜ που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρ. 1841/8-10-2015.
ΑΔΑ: ΩΒΜΧΟΡΕΕ-ΗΙΖ

26-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ.2108/12-11-2015 και αποφασίζει την υπογραφή της σύμβασης που προτίθεται να συνάψει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας με την εταιρία Pfizer Hellas A.E.B.E για την αποδοχή δωρεάς από την παραπάνω εταιρία για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος με τίτλο «Investigating the resource use pattern and costs per episode of Community Acquired Pneumonia in Greece : A real world data analysis».
ΑΔΑ: 62ΛΧΟΡΕΕ-Δ15

19-11-2015
Έπειτα από αίτημα της Επιστημονικής Υπευθύνου κ. Γκαράνη Σταματία με αρ.πρωτ. 2150/18-10-15, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Ενέργειες υποστήριξης και συντονισμού της ανάπτυξης και εγκατάστασης ΣΕΣΑ στη Σχολή» της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Ε.Σ.Δ.Υ. με MIS 292498 του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013».
ΑΔΑ: 6ΟΤ3ΟΡΕΕ-8ΗΗ

12-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου με αρ.πρωτ. 1909/19-10-15, Ομότιμου Καθηγητή Β. Μακρόπουλου, και αποφασίζει την τροποποίηση των συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών», με Κωδ. Ο.Π.Σ.: 376613 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», σε συνέχεια της από 13/10/2015, 1ης τροποποίησης του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια συμβάσεων που υποβλήθηκαν.
ΑΔΑ: ΨΛΣΒΟΡΕΕ-ΝΞΦ

12-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1381/20-07-2015 και αποφασίζει την τροποποίηση της ομάδας έργου του προγράμματος με τίτλο «Νέας Γενιάς Σύστημα Διαχείρισης Μονάδων Μακράς Νοσηλείας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας « Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015 ΕΣΠΑ 2007-2013 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και κωδικό ΕΛΚΕ 0781 (BinaryTree).
ΑΔΑ: Ω2ΛΝΟΡΕΕ-6Ω9

12-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1380/20-07-2015 και αποφασίζει την τροποποίηση της ομάδας έργου του προγράμματος με τίτλο «Νέας Γενιάς Σύστημα Διαχείρισης Μονάδων Μακράς Νοσηλείας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας « Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015 ΕΣΠΑ 2007-2013 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και κωδικό ΕΛΚΕ 0780 (ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ).
ΑΔΑ: 6Θ72ΟΡΕΕ-ΗΛΟ

03-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της ομάδας έργου και του προϋπολογισμού, καθώς και την υπογραφή συμβάσης με την κα Κάλλου Παναγιώτα με αντικείμενο την επιμελητεία στο πλαίσιο του προγράμματος (με κωδ. 804) του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος για επαγγελματίες υγείας περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου με τίτλο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» για την περίοδο 12/3/2015 – 6/7/2015 έναντι του ποσού των 650 ευρώ.
ΑΔΑ: 7Υ71ΟΡΕΕ-6Α7

02-11-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 2/15-10-2015 με αρ.πρωτ. 1918/20-10-2015 της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή ενός Βιοστατιστικού και τριών πνευμονολόγων στο πλαίσιο του έργου «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με MIS 376613.
 ΑΔΑ: 7ΤΥΨΟΡΕΕ-Σ4Ν

29-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών διαπιστώνοντας ότι για την πρόσκληση με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1704/22-9-2015 που αφορά στην Προμήθεια Μικροεξοπλισμού, στο πλαίσιο του υποέργου: «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με Κωδ. ΟΠΣ 376613 και κωδ. ΕΛΚΕ 741, στο πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1844/08-10-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης όπου δεν υπήρξε έγκυρη προσφορά για το με Α/Α 6 και περιγραφή «Επωαστηρίου ELISA με δυνατότητα ψύξης (ρύθμιση θερμοκρασίας 21oC) και δυνατότητα ανάδευσης στα 700 rpm. Ακρίβεια και ομοιομορφία θερμοκρασίας ίση ή καλύτερη του 0,2oC.» και λόγω του επείγοντος της προμήθειας αλλά και τη στενότητα των χρονικών περιθωρίων του έργου, αποφασίζει την ανεύρεση προσφορών από των ΕΛΚΕ έως τις 19/10/2015, την αξιολόγηση των οποίων θα αναλάβει η ίδια επιτροπή αξιολόγησης.
ΑΔΑ: 7Τ1ΠΟΡΕΕ-195

29-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών διαπιστώνοντας ότι για την πρόσκληση με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1705/22-9-2015 που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων πλαστικών, αντιδραστηρίων, αντιδραστηρίων για mesothelim, στο πλαίσιο του υποέργου: «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με Κωδ. ΟΠΣ 376613 και κωδ. ΕΛΚΕ 741, στο πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1845/08-10-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης όπου δεν υπήρξε έγκυρη προσφορά.
ΑΔΑ: 6ΒΤΩΟΡΕΕ-ΗΓΓ

29-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1397/22-07-2015 και αποφασίζει στην υπογραφή των συμβάσεων, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν σταλεί για τα έργα: 716, 721, 723 και 746.
ΑΔΑ: 7Ο9ΒΟΡΕΕ-Μ4Γ

29-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1396/22-07-2015 και αποφασίζει στην υπογραφή των συμβάσεων, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν σταλεί για τα έργα: 689, 690, 713 και 714.
ΑΔΑ: ΩΩΖΓΟΡΕΕ-ΙΞΧ

23-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αποδέχεται το πρακτικό 1/01-10-2015 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1783/02-10-2015 που αφορά στην επιλογή συνεργάτη για το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας για την πρόληψη της καπνιστικής συνήθειας» και ομόφωνα εγκρίνει την επιλογή της κας Κοτοπούλου Νίκολα ως διοικητική υπάλληλο με πρώτη επιλαχούσα την κα Λιναρδάτου Αικατερίνη, κάνοντας αποδεκτή την εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου κας Α.Μπαρμπούνη.
ΑΔΑ: 6ΖΩΡΟΡΕΕ-Γ2Σ

23-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης κας Ε. Κουνουγέρη – Πετσετάκη, ομόφωνα εγκρίνει την παράταση υλοποίησης των έργων με κωδ. ΕΛΚΕ 780 και 781 κατά δύο μήνες έως 30/11/2015 μετά από την απόφαση της ΓΓΕΤ με αρ.πρωτ. 138291/Ι4/4-9-2015 «Τροποποίηση των αποφάσεων χρηματοδότησης – ένταξης για το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη Διμερής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015».
ΑΔΑ: 6ΘΝΜΟΡΕΕ-ΕΜΔ

23-10-2015
Σε συνέχεια του αιτήματος του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 955/13-05-2015, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών στην 310/20-05-2015 συνεδρίασή της, ομόφωνα εγκρίνεται νέο αίτημα με αρ.πρωτ. 1833/08-10-2015 που αφορά στην τροποποίηση της υπογραφής σύμβασης με την εταιρεία ELPEN A.E. για το έργο «Επιστημονική έρευνα με σκοπό την εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών οι οποίες απορρέουν από την εισαγωγή και υιοθέτηση μιας γενόσημης θεραπείας (βοσεντάνης) έναντι της πνευμονικής υπέρτασης» έναντι του ποσού των 43.311,11 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: ΩΣΞΕΟΡΕΕ-ΟΕΜ

23-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4ος ΚΥΚΛΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)» με χρηματοδότη την εταιρεία MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS διάρκειας 1,5 μηνών από 17/09/2015 έως 31/10/2015, προϋπολογισμού 3.075 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1832/08-10-2015) Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου και η υπογραφή συμβάσεων.
 ΑΔΑ: 68ΩΕΟΡΕΕ-Υ0Χ

23-10-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Ν.Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 1792/05-10-2015, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Pfizer Hellas ΑΕ που αφορά στην οικονομική αξιολόγηση του φαρμάκου palbociclib (lbrance) αξίας 24.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 25/11/2015.
ΑΔΑ: Ψ9ΒΞΟΡΕΕ-Δ3Ν

21-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ 2/19-10-2015 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1916/20-10-2015 της επιτροπής αξιολόγησης της από 13/10/205 πρόσκλησης που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συνέχεια της πρόσκλησης υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1704/22-09-2015 για την προμήθεια επωαστηρίου ELISA στο πλαίσιο της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με MIS 376613, και αποφασίζει την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρία Lab Supplies Π.ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, έναντι του ποσού των 2.409,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 620ΓΟΡΕΕ-ΙΝ6

09-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1845/08-10-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1705/22-9-2015 για την προμήθεια αναλωσίμων πλαστικών, αντιδραστηρίων, αντιδραστηρίων για mesothelim, στο πλαίσιο του υποέργου: «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με Κωδ. ΟΠΣ 376613 και κωδ. ΕΛΚΕ 741 και αποφασίζει την κατακύρωση των υλικών, όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει.
ΑΔΑ: ΩΘΨΡΟΡΕΕ-Ρ3Ξ

09-10-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1844/08-10-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1704/22-9-2015 για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού, στο πλαίσιο του υποέργου: «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με Κωδ. ΟΠΣ 376613 και κωδ. ΕΛΚΕ 741 και αποφασίζει την κατακύρωση των υλικών, όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει.
ΑΔΑ: 61ΓΒΟΡΕΕ-81Ν

05-10-2015
Σε συνέχεια του αιτήματος της Επιστημονικής Υπευθύνου κας Ελένης Πατσουλά με αρ. πρωτ. 1633/9-9-2015, εγκρίνεται η διαδικασία εκτελωνισμού, προκειμένου να παραληφθούν εργαστηριακά υλικά αναφοράς για τη διάγνωση της ελονοσίας από τις Η.Π.Α. (BEI Resources, ATCC MID – BRR).
ΑΔΑ: ΩΞ3ΨΟΡΕΕ-Ξ1Β

16-09-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης του μέσου κόστους νοσηλείας περιστατικών και ταξινόμηση αυτών σε πακέτα αποζημίωσης» με κωδικό ΕΛΚΕ 793 που αφορά στην τροποποίηση των συμβάσεων.
ΑΔΑ: Ω07ΔΟΡΕΕ-ΠΤ8

09-09-2015
Η Επιτροπή Ερευνών σε συνέχεια της απόφασης 388/14.07.15 του Συμβουλίου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ, συναντήθηκε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα. . Μοναδικό θέμα της Συνεδρίασης είναι η εκλογή Αντιπροέδρου. Η Πρόεδρος πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου την κα Πατσουλά Ελένη. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει τον ορισμό της κας Πατσουλά Ελένης ως Αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ.
ΑΔΑ: 7ΠΤΓΟΡΕΕ-6ΤΣ

09-09-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από αίτημα (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ 975/15-05-2014) του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή κ. Νικόλαου Μανιαδάκη, ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδας έργου του προγράμματος με τίτλο «Προσαρμογή του επικαιροποιημένου μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Neulasta στο Ελληνικό περιβάλλον» με κωδικό ΕΛΚΕ 788 και την υπογραφή τροποποιήσεων των συμβάσεων.
ΑΔΑ: 7ΠΧΗΟΡΕΕ-ΞΔΘ

09-09-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση των συμβάσεων της ομάδας έργου, στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή του επικαιροποιημένου μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Neulasta στο ελληνικό περιβάλλον» με κωδικό 788. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του κ. Γουρζουλίδη Γ. το οποίο διαμορφώνεται στο ποσόν των 4.059 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην ανάθεση στην κ. Κουρλαμπά Γ. του αντικειμένου « Επιστημονική έρευνα, συγγραφή κειμένου οικονομική αξιολόγηση προϊόντος έναντι του ποσού 2.214 ευρώ, για την περίοδο 06/12/2014 – 01/04/2015 και στον κ. Αποστολίδη Ι. με αντικείμενο την «αξιολόγηση και τον έλεγχο των δεδομένων» για την περίοδο 05/12/2014 – 30/04/2015 έναντι του ποσού 2.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
ΑΔΑ: ΩΔΤ9ΟΡΕΕ-ΙΓΕ

04-09-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έκανε αποδεκτό το με αρ.πρωτ. 1145/08-06-2015 διαβιβασθέν πρακτικό 3/08-06-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ 2311/05-09-2014 της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master». Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ερευνών έκανε αποδεκτό το σκεπτικό και το πόρισμα του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και αποφασίζει ότι η εταιρεία ΑΠΟΨΗ ΑΕ είναι η πιθανή ανάδοχος του έργου.
ΑΔΑ: Ω5ΡΖΟΡΕΕ-ΞΟΦ

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1376/17-07-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παροχής διακρίβωσης των οργάνων εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1239/23-06-2015 στα πλαίσια του έργου «ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΕΕΛ (3)» με κωδικό ΕΛΚΕ 100 και αποφασίζει την κατακύρωση των υπηρεσιών διακρίβωσης, όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει.
ΑΔΑ: ΩΑΜΥΟΡΕΕ-Β03

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 3 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1402/22-07-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός σχεδιασμός και επιστημονική υποστήριξη για την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών κατά την επαγγελματική έκθεση σε μεταλλικά στοιχεία»της Πράξης με τίτλο «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με Κωδ. MIS: 375539, που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, μετά την από 21/5/2015 (Αρ. Πρ:1021/21-5-2015) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. και την παράτασή της, και αποφασίζει για την πλήρωση θέσεων.
ΑΔΑ: 7ΔΕΕΟΡΕΕ-Ε3Ι

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1 με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1388/21-07-2015 της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του υποέργου 2 «Μετρήσεις ειδικών μοριακών δεικτών στο εξωτερικό – μεταφορά τεχνογνωσίας - εκπαίδευση», της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και κωδικό MIS: 376613 και αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων Α1 «ολοκλήρωση πρώτου μήνα κατάρτισης» και Α2 «ολοκλήρωση δεύτερου μήνα κατάρτισης», βάσει της σχετικής σύμβασης.
ΑΔΑ: 78ΓΚΟΡΕΕ-ΝΕ7

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1401/22-07-2015 της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του υποέργου 1 «Διενέργεια παρέμβασης της πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος», της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών».
ΑΔΑ: 6ΧΡΣΟΡΕΕ-Ε6Μ

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1296/07-07-2015, ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδας έργου για την αμοιβή του κ. Χαρώνη Αντωνίου, η οποία ορίζεται στις 5.000,00€ του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 782 «Διαχρονική ανάλυση του αυτοαναφερόμενου επιπέδου υγείας στην Ελλάδα : ερευνώντας τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας και περιορισμού στις συμπεριφορές υγείας».
ΑΔΑ: 7ΙΓΔΟΡΕΕ-2Ω0

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών κάνει αποδεκτό το αίτημα με αρ. πρωτ. 1320/09-07-2015 του καθηγητή Ν. Μανιαδάκη και εγκρίνει την σύναψη σύμβασης για την μελέτη με τίτλο «Cost Effectiveness Analysis of Rivaroxaban for treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in Greece» με την εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ προϋπολογισμού 14.625 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 6ΑΒΡΟΡΕΕ-Ο9Κ

29-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ενημερώθηκε για την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. ΓΠ Β3β/οικ.54445/20-07-2015, που αφορά στην πράξη με κωδικό ΟΠΣ 304252 και τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΥΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ 668. Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης ανέρχεται στα 5.289 ευρώ, καταβολή του οποίου πρέπει να γίνει εντός δεκαπενθημέρου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.
ΑΔΑ: 68ΘΛΟΡΕΕ-ΒΩ2

27-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «Διερευνώντας εναλλακτικά σχήματα συμμετοχής των ασθενών στο κόστος της φροντίδας με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια: μία πρόταση για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα» με χρηματοδότη την εταιρεία Novartis (Hellas) ΑΕ, διάρκειας 12 εβδομάδων από 18/06/2015 έως 09/09/2015, προϋπολογισμού 56.032,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1292/07-07-2015). Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου και η υπογραφή συμβάσεων.
ΑΔΑ: 7ΥΦ3ΟΡΕΕ-ΥΣΣ

27-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση του έργου «Πολιτικές Διαχείρισης της Φαρμακευτικής Καινοτομίας στην Ελλάδα» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο και χρηματοδότη το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας «Σ.Φ.Ε.Ε.». Η διάρκεια του έργου είναι από 03/04/2015 έως 31/12/2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 39.769,59 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και η υπογραφή συμβάσεων τους .
ΑΔΑ: 61Ω2ΟΡΕΕ-64Β

24-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ενημερώθηκε με την επιστολή με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 716/21-04-2015 του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, για την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε για την ανάθεση της διοργάνωσης του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS που προσέφερε την καλύτερη τιμή.
ΑΔΑ: 6ΓΑΔΟΡΕΕ-ΖΡΗ

10-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα με αρ,.πρωτ. 1180/12-06-2015 του Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Γ. Κουλιεράκη και αποφασίζει την αποστολή αιτήματος στην Ε.Υ.Δ. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master», με κωδικό ΟΠΣ 323001, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).
ΑΔΑ: 60ΖΡΟΡΕΕ-Κ2Ω

10-07-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Cost effectiveness analysis of Relvar Ellipta in the management of patients with asthma in the Greek setting» με κωδικό ΕΛΚΕ 790 και την υπογραφή συμβάσεων.
ΑΔΑ: 7ΦΟΟΟΡΕΕ-Η0Τ

10-07-2015
Έπειτα από αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει για το έργο « Διαχρονική ανάλυση του αυτοαναφερόμενου επιπέδου υγείας στην Ελλάδα : ερευνώντας τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας και περιορισμού στις συμπεριφορές υγείας» την υπογραφή της συμβάσης με την κυρία Σωτηροπούλου Νικολίτσα για την περίοδο 03-04-2015 – 30-06-2015 για το ποσόν 1.050 ευρώ, για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
ΑΔΑ: 7Ρ1ΣΟΡΕΕ-ΕΤΩ

17-06-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έκανε αποδεκτό το με αρ.πρωτ. 1085/27-05-2015 αίτημα των Επιστημονικών Υπευθύνων κκ. Τζανακάκη Τζωρτζίνας και Μπαρμπούνη Αναστασίας του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 0100 με ονομασία «Μηνιγγίτιδα 3» και εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε υπηρεσία διακρίβωσης των οργάνων του εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας συνολικού προϋπολογισμού 4.335 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 6Β47ΟΡΕΕ-Ζ4Η

11-06-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1/27-04-2015, της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του υποέργου 2 των παραδοτέων, με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 757/27-04-2015 «Π.1 Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης έργου – 1ης και 2η περιόδου αναφοράς ΕΠ1: Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας» του υποέργου «Υπηρεσίες συμβούλου για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων».
ΑΔΑ: 6Λ84ΟΡΕΕ-1ΣΚ

10-06-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 51/27-4-2015με αρ.πρωτ. 759/27-04-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης 2010-2015 της Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Υγείας ΣΕΣΑ-ΕΣΔΥ. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498 , ΕΛΚΕ: 685) που αφορά στην παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_14 – Έκθεση αποτύπωσης και παραστατικά ενεργειών εγκατάστασης, λειτουργίας και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αλλά και της βιωσιμότητας του ΣΕΣΑ (3η υποβολή ) στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της ΟΣΥ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση με τον ανάδοχο.
ΑΔΑ: Ψ6Τ4ΟΡΕΕ-Ι4Ξ

10-06-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών στην 381/24-04-2015 Συνεδρίαση του, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής της κας Πάβη Ελπίδας και του κ. Λέβετ Τζέφρευ στην Ιερουσαλήμ 31/05/2015 έως 06/06/2015 για τη συνάντηση της ASPHER και για την διεκδίκηση της αντίστοιχης διοργάνωσης από την ΕΣΔΥ το 2016. Η συνολική δαπάνη προβλέπεται να μην ξεπεράσει το ποσόν των 2.550 ευρώ.
ΑΔΑ: Ω8Π7ΟΡΕΕ-Ψ77

28-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδας έργου καθώς και την υπογραφή συμβάσης με την κα Δακτυλίδου Αδαμαντία με αντικείμενο την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος (με κωδ. 804) του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος για επαγγελματίες υγείας περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου με τίτλο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» για την περίοδο 06/03/2015 – 28/05/2015 έναντι του ποσού των 625 ευρώ.
ΑΔΑ: 7ΕΛΙΟΡΕΕ-Φ2Α

26-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με το επιστημονικό σωματείο «Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών» που αφορά στη συνδιοργάνωση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος για επαγγελματίες υγείας περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου με τίτλο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Ιούλιο του 2015 υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τομέα Υγείας του Παιδιού κυρίου Τάκη Παναγιωτόπουλου. Επίσης εγκρίνεται η διαχείριση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 3.500 ευρώ καθώς και η υπογραφή συμβάσεων με την ομάδα έργου.
ΑΔΑ: ΩΧ93ΟΡΕΕ-ΠΔ3

21-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έκανε αποδεκτό το με αρ.πρωτ. 1004/19-05-2015 διαβιβασθέν πρακτικό 1/19-05-2015 της Επιτροπής Ενστάσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master» που αφορά την υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της υποψηφίου αναδόχου Ένωσης Εταιρειών VCI A.E. & IMC A.E.. Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ερευνών έκανε αποδεκτό σκεπτικό και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της υποψηφίου αναδόχου Ένωσης Εταιρειών VCI A.E. & IMC A.E.
ΑΔΑ: 7Τ3ΡΟΡΕΕ-ΖΥΗ

20-05-2015
H Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό 1/06-12-2013 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2908/06-12-2013, της Επιτροπής Διενέργειας της απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για το υποέργο 8 «Αξιολόγηση πορείας και αποτελεσματικότητας έργου» του έργου «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους , ομόφωνα αποδέχεται το Πρακτικό και αποφασίζει την κατακύρωση του υποέργου στην εταιρεία Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. SPEED, έναντι του ποσού των 14.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: ΨΩΗΛΟΡΕΕ-Φ3Χ

13-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση του έργου «The prevalence and disease burden of chronic obstructive pulmonary disease in Greece», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη συνολικού προϋπολογισμού: 57.502,50€ . Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες από 01/03/2015. Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου όπως αυτή υποβλήθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
ΑΔΑ: Β8ΡΧΟΡΕΕ-ΡΙ9

12-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση του έργου «Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας με τίτλο : Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών» με Επιστημονική Υπεύθυνή την κα Κορνάρου Ελένη, συνολικού προϋπολογισμού: 4.350 ευρώ . Η διάρκεια του έργου είναι έως 12/06/2015.
ΑΔΑ: Ω7Ν6ΟΡΕΕ-ΘΘΙ

12-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ συνήλθε σήμερα μετά την 381η /24-04-2015 Απόφαση του Συμβουλίου Καθηγητών της ΕΣΔΥ με θέμα την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, λόγω συνταξιοδότησης του μέχρι σήμερα Αντιπροέδρου κ. Εμμανουήλ Βελονάκη. Η πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΕΣΔΥ κα. Ελπίδα Πάβη πρότεινε, λόγω της εμπειρίας της ως τακτικό Μέλος, την Επιστημονική Συνεργάτη κ. Κορνάρου Ελένη, για την θέση του Αντιπροέδρου η οποία και αποδέχθηκε την πρόταση. Επακολούθησε μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα τακτικά μέλη και η κα Κορνάρου Ελένη εκλέχθηκε παμψηφεί στην θέση του Αντιπροέδρου.
ΑΔΑ: ΩΗΑΥΟΡΕΕ-Π76

11-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου Ομότιμου Καθηγητή Βασίλη Μακρόπουλου με αρ.πρωτ. 910/ 08-05-2015 με τις οποίες διαβιβάζονται οι προσφορές για την μεταφορά των δειγμάτων στη Γερμανία , στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με κωδικό Ε.Λ.Κ.Ε.: 741 και τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών»,, με κωδικό Ο.Π.Σ.:376613, ομόφωνα αποφασίζει την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την εταιρεία BIO COURRIER.
ΑΔΑ: 66Τ9ΟΡΕΕ-89Π

11-05-2015
Έπειτα από αίτημα του Υπευθύνου επί Διοικητικών θεμάτων Τομέα Κοινωνιολογίας κ. Κουλιεράκη Γεώργιο, αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 752/27-7-14, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εξωτερικών συνεργατών του Τομέα Κοινωνιολογίας.
ΑΔΑ: 6ΨΞΘΟΡΕΕ-ΤΙΚ

11-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ) για το έργο : «The prevalence and disease burden of chronic obstructive pulmonary disease in Greece με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη συνολικού προϋπολογισμού: 57.502,50€ .
ΑΔΑ: 7ΚΘΥΟΡΕΕ-Γ4Ζ

08-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό αξιολόγησης που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για το έργο «Διαπίστευση εργαστηριακών αναλύσεων στα εργαστήρια του Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και τροπικών Νοσημάτων της Ε.Σ.Δ.Υ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189: 2012» που διαβίβασε η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου κα Ε.Πατσουλά, αποδέχτηκε την ανάθεση του προαναφερομένου έργου στην εταιρία Prosperity Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
ΑΔΑ: 70ΞΧΟΡΕΕ-ΘΙ3

07-05-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου «ΠΜΣ μερικής φοίτησης διετούς διάρκειας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για Στελέχη των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Υ.Πε. των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας», με χρηματοδότη την 3η και 4 η Υ.Πε. , προϋπολογισμού 105.000 ευρώ. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες έως 18/01/2017. Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Γεώργιο Κουλιεράκη.
ΑΔΑ: 7ΙΛΤΟΡΕΕ-ΙΝΛ

28-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 50/3-4-2015με αρ.πρωτ. 605/03-04-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξης 2010-2015 της Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Υγείας ΣΕΣΑ-ΕΣΔΥ. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498 , ΕΛΚΕ: 685) που αφορά στην παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: Ω97ΒΟΡΕΕ-2ΥΧ

27-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών μελέτησε τα πρακτικά 1/03-11-2014 και 2/13-03-2015 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με Αρ. Πρ: 2311/05-09-2014 διακήρυξης για το έργο: «e-Master:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ». Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1/03-11-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΔΑ: 6ΙΔ4ΟΡΕΕ-ΗΔΜ

20-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης του μέσου κόστους νοσηλείας περιστατικών & ταξινόμηση αυτών σε πακέτα αποζημίωσης» με Επιστημονικό Υπέυθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη και χρηματοδότη την «Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, η Εθνική». Η διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες από 01/12/2014 και ο συνολικός προϋπολογισμός 150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επίσης εγκρίνεται η ομάδα έργου όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και η υπογραφή συμβάσεων.
ΑΔΑ: 7ΣΖΞΟΡΕΕ-939

20-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης του κ. Ρελάκη Ιωάννη στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή του επικαιροποιημένου μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Neulasta στο ελληνικό περιβάλλον».
ΑΔΑ: 7ΤΟΥΟΡΕΕ-ΜΗΓ

07-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών, και την αναγκαιότητα υποστήριξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών, ομόφωνα αποφασίζει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ATC Α.Β.Ε.Τ.Ε. για υπηρεσίες υποστήριξης δευτέρου επιπέδου, για την αποκατάσταση της διαδικασίας λήψης αντιγράφων και την ενεργοποίηση της λειτουργίας αγγλικού portal του www. esdy.edu.gr, για την περίοδο 01/04/2015 έως 15/05/2015 για το ποσόν των 2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΔΑ: Ω8ΕΗΟΡΕΕ-ΓΟΟ

06-04-2015
Έπειτα από αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 428/06-03-2015, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας Σ.Φ.Ε.Ε. για τη μελέτη με τίτλο « Πολιτικές Διαχείρισης της Φαρμακευτικής Καινοτομίας στην Ελλάδα» συνολικού προϋπολογισμού 32.333,00€. Η διάρκεια του έργου είναι έως 31-12-2015.
ΑΔΑ: 7Ι0ΛΟΡΕΕ-Π69

06-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την αμοιβή του Ομότιμου Καθηγητή Βασίλειου Μακρόπουλου, ύψους 8.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα « work in net» διάρκειας από 01/10/2004 έως 31/03/2010 με χρηματοδότη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Bundesministerium fur Bildung und Forschung της Ο.Δ. της Γερμανίας, στο πλαίσιο της σύμβασης με αριθμό ERAC 011738.
ΑΔΑ: 6ΦΓΔΟΡΕΕ-ΥΤΞ

06-04-2015
Έπειτα από αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 326/24-02-2015, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου « Διαχρονική ανάλυση του αυτοαναφερόμενου επιπέδου υγείας στην Ελλάδα : ερευνώντας τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας και περιορισμού στις συμπεριφορές υγείας» συνολικού προϋπολογισμού 108.240,00€ με χρηματοδότη την εταιρεία MSD. Η διάρκεια του έργου 03-11-2014 έως 31-12-2015.
ΑΔΑ: 7Τ77ΟΡΕΕ-ΞΕΦ

01-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/04-02-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2790/19-11-14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης DNA για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΚΕΔΥ, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ – ΕΣΔΥ, συνολικού προϋπολογισμού 3000 ευρώ, και αποφασίζει την υπογραφή συμβάσης με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. για το ποσόν 3000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 7ΦΚ7ΟΡΕΕ-ΠΞ3

01-04-2015
Η Επιτροπή Ερευνών σε συνέχεια απόφασης του Συλλόγου Καθηγητών αποφασίζει την εξόφληση της συνδρομής EASOM ύψους 1.200 ευρώ και EHMA 2.100 ευρώ για τη συνδρομή των ετών 2014 και 2015.
ΑΔΑ: 6ΛΩΨΟΡΕΕ-4Σ3

27-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από αίτημα (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ 3007/18-12-2014) του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή κ. Νικόλαου Μανιαδάκη, ομόφωνα εγκρίνει την ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Προσαρμογή του επικαιροποιημένου μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Neulasta στο Ελληνικό περιβάλλον».
ΑΔΑ: ΩΔΨ5ΟΡΕΕ-ΟΜΤ

24-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/26-01-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2586/17-10-14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων ύψους 19.990,30 ευρώ για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών – Σιγκελλών, του Εργαστηρίου Μικροβιακής Αντοχής, του ΚΕΔΥ και του Εργαστηρίου Λεγιωνέλλας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΕΣΔΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ.
ΑΔΑ: 7ΙΔΑΟΡΕΕ-Κ9Π

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη υπογραφή σύμβασης με την εταιρία Roche Diagnostics (Hellas) A.E. για το έργο με τίτλο « Επιστημονική έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση ζητημάτων αναφορικά με τη χρήση , αποζημίωση κ διάδοση των νέων τεχνικών προ συμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας».
ΑΔΑ: 7Μ4ΦΟΡΕΕ-72Ω

20-03-2015
Έπειτα από αίτημα της Ομ. Καθηγήτριας Αν.Ρουμελιώτη, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση έργου με τίτλο «Αγωγή υγείας μέσω δεξιοτήτων ζωής» με χρηματοδότη την Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. Εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης ύψους 2.952 ευρώ και η ομάδα έργου όπως αυτή έχει υποβληθεί.
ΑΔΑ: 6ΓΥΞΟΡΕΕ-Κ6Φ

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου 792 « Βιοστατιστική & Υπολογιστική Στατιστική μέσω SPSS, με το οποίο μειώνεται ο προϋπολογισμός λόγω λιγότερων συμμετοχών από 7.000 σε 5.200 ευρώ.
ΑΔΑ: 70ΖΣΟΡΕΕ-1Θ2

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 269/17-02-2015), για την θέση Επόπτη Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες του Κέντρου Αναφοράς Ελονοσίας του Τομέα Παρασιτολογίας Εντομολογίας κ Τροπικών Νοσημάτων στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και Ε.Σ.Δ.Υ., της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2794/11-12-2014, με το οποίο προτείνεται για την κάλυψη της θέσης ο κύριος Μπαλατσός Γεώργιος και επιλαχούσα η κυρία Μουμτζίδου Δήμητρα.
ΑΔΑ: 6Υ0ΟΟΡΕΕ-ΚΔΕ

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 382/02-03-2015) για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τη θέση ΤΜ 1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3004/18-12-2014, στο πλαίσιο του έργου «Ποιοτικός Έλεγχος κολυμβητηρίων, με το οποίο προτείνεται για την κάλυψη της θέσης ο κύριος Παπαδόπουλο Ηλίας και επιλαχούσα η κυρία Τσομπάνογλου Κατερίνα.
ΑΔΑ: 6ΓΞΔΟΡΕΕ-4ΙΖ

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τιμητική αμοιβή ύψους 800 ευρώ για τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη, από την εταιρεία ROCHE για την ομιλία του στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 20-23/01/2015.
ΑΔΑ: 6ΣΝΤΟΡΕΕ-70Λ

20-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την Σύμβαση με την εταιρεία Pfizer Ελλάς ΑΕ και του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη στο πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ στις 10/03/2015. Επίσης εγκρίνεται η τιμητική αμοιβή του Καθηγητή ποσού 720 ευρώ.
ΑΔΑ: ΩΠ73ΟΡΕΕ-ΙΤΞ

19-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται την τροποποίηση της πράξης με MIS 376600 «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών».
ΑΔΑ: 75ΩΜΟΡΕΕ-ΒΩ2

13-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών έπειτα από αίτημα του επιστημονικά υπεύθυνου Ομότιμου Καθηγητή κ. Γιάννη Κυριόπουλου, ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδας του έργου « Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο το μαστού στην Ελλάδα» με χρηματοδότη την εταιρεία ROCHE HELLAS ΑΕ, και ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της συμβάσης με τον κ. Ιωάννη Ροτζιώκο.
ΑΔΑ: ΩΟ24ΟΡΕΕ-Υ3Χ

10-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 49/20-02-2015 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 305/20-02-15) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την αποστολή στον ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΟΣΥ για ενσωμάτωση στα παραδοτέα ΠΕΣ_14.
ΑΔΑ: 7ΒΩΩΟΡΕΕ-6Τ2

03-03-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 48/19-02-2015 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 292/19-02-15) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.03: « 2η ετήσια περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου».
ΑΔΑ: 7ΩΑΝΟΡΕΕ-ΟΥΑ

02-03-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 89/21-01-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ομάδας έργου του έργου «Επικαιροποίηση της εκτίμησης του κόστους των οστεοπορωτικών καταγμάτων στην Ελλάδα και τοπική προσαρμογή του μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Prolia®».
ΑΔΑ: 7Α7ΝΟΡΕΕ-ΛΩΗ

17-02-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Κτενά Ευτύχιου με αρ.πρωτ. 2891/09-12-2014 και μετά το υπ’ αριθ.373/09-12-2014 πρακτικό του συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ όπου αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του σεμιναρίου επαγγελματιών υγείας με τίτλο «Βιοστατιστική και Υπολογιστική Στατιστική μέσω SPSS», η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τον ομώνυμο τίτλο και διάρκεια 17/12/2014-20/03/2015. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την περίοδο 20/02/2015 έως 14/03/2015, και θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.
ΑΔΑ: 6ΜΞΗΟΡΕΕ-889

17-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση σύμβασης με την εταιρία MSD ΑΦΒΕΕ του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 754 και τίτλο: «Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας του sitagliptin και του sitagliptin / metformin για τη θεραπεία του διαβήτη diabetes mellitus type 2».
ΑΔΑ: ΨΒΖ8ΟΡΕΕ-Γ7Α

10-02-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 2980/16-12-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου «Οικονομική Αξιολόγηση εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 μήνες, χρηματοδότης η Εταιρεία GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
ΑΔΑ: ΩΥΞΣΟΡΕΕ-Ε5Π

06-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για τη συντήρηση των κήπων περιμετρικά των αιθουσών διδασκαλίας με τον κύριο ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, ποσού 150,00€ το μήνα συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, διάρκειας από 02/02/2015 έως 31/12/2015.
ΑΔΑ: 72ΚΠΟΡΕΕ-ΦΡΠ

06-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014 και την με Αρ. Πρ. ΕΛΚΕ: 101/23-01-2015 επιστολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου καθηγητή κυρίου Βασίλη Μακρόπουλου βάσει της οποίας τα μόνα ερευνητικά κέντρα που πραγματοποιούν τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του έργου εξετάσεις πρώιμης διάγνωσης μεσοθηλιώματος ευρίσκονται στην Γερμανία (Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ) την Αυστραλία και την Ιαπωνία, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ομόφωνα αποδέχεται το σκεπτικό του Επιστημονικού Υπεύθυνου και αποφασίζει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση του μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών».
ΑΔΑ: 70ΞΚΟΡΕΕ-5ΧΧ

02-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την εξόφληση του τιμολογίου 2535896 της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ποσού 423,02 €.
ΑΔΑ: 78ΘΒΟΡΕΕ-Χ6Ο

02-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει την αποπληρωμή δαπάνης από τον κωδικό ΕΛΚΕ της εταιρείας Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΪΝΑΣ - Γ.ΨΑΛΤΑΚΗΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο pointer, για το domain name «esdy-cvs.gr» και «esdy.gr» αξίας 20.91 ευρώ έκαστο, καθώς και τα όποια τραπεζικά έξοδα προκύψουν εκ της συναλλαγής.
ΑΔΑ: Ψ9ΠΝΟΡΕΕ-Γ01

02-02-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει την αποπληρωμή δαπάνης από τον κωδικό ΕΛΚΕ της ετήσιας συνδρομής του διεθνούς οργανισμού The Association of Schools of Public Health in the European Region - ASPHER συνολικής αξίας 2.300 ευρώ, καθώς και τα όποια τραπεζικά έξοδα προκύψουν εκ της συναλλαγής.
ΑΔΑ: ΩΗΙΝΟΡΕΕ-ΑΝΗ

02-02-2015
H Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Cost effectiveness analysis of Relvar Ellipta in the management of patients with asthma in the Greek setting».
ΑΔΑ: 69ΚΗΟΡΕΕ-3ΔΘ

29-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου 119/12-01-2015, της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 60Ο8ΟΡΕΕ-Ρ14

29-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών στην 375/13.01.2015 Συνεδρίαση του και αποφασίζει την κάλυψη των δαπανών για την κοπή της πίτας έτους 2015.
ΑΔΑ: ΩΖ5ΦΟΡΕΕ-Α3Τ

29-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την επαναβεβαίωση της 157/26-02-2008 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στην Προϊσταμένη Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. κ. Κουζινού Καλλιόπης.
ΑΔΑ: 70ΚΖΟΡΕΕ-Α0Ζ

29-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης για τη συντήρηση των κήπων περιμετρικά των αιθουσών διδασκαλίας για την περίοδο 01/10/2014 έως 31/12/2014 ποσού 450 ευρώ.
ΑΔΑ: ΩΡΟΒΟΡΕΕ-ΛΟΥ

27-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 47/23-01-2015 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 99/23-01-15) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 23η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «12η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: Ω8Γ3ΟΡΕΕ-Ζ5Ξ

23-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.27/06-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ – ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ658), και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέο ΠΕΣ_2:Τεύχος 2 :Επικαιροποίηση συνθετικής διάγνωσης.
ΑΔΑ: 7ΛΞΗΟΡΕΕ-Ρ4Ν

21-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών στην 357η Συνεδρίαση του στις 19/05/2014, ομόφωνα αποδέχεται τον ορισμό της κας Κοτσιανοπούλου Μαρίκας ως Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδας του Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της ΕΣΔΥ.
ΑΔΑ: 6Θ2ΕΟΡΕΕ-1ΔΝ

15-01-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την κα Τσιάντου Βασιλική. για το έργο « Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους του RITUXIMAB SC έναντι του RITUXIMAB IV για το λέμφωμα Non – Hodgkin ΄s στην Ελλάδα με αντικείμενο «Έρευνα, βιβλιογραφική ανασκόπηση, συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη ερωτηματολογίου».
ΑΔΑ: Ψ1ΔΓΟΡΕΕ-ΨΞΚ

15-01-2015
H Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από αίτημα (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ 3007/18-12-2014) του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή κ. Νικόλαου Μανιαδάκη, ομόφωνα εγκρίνει την ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Προσαρμογή του επικαιροποιημένου μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Neulasta στο Ελληνικό περιβάλλον».
ΑΔΑ: ΩΔΨ5ΟΡΕΕ-ΟΜΤ

15-01-2015
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 3041/23-12-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου «Επικαιροποίηση της εκτίμησης του κόστους των οστεοπορωτικών καταγμάτων στην Ελλάδα και τοπική προσαρμογή του μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Prolia®» προϋπολογισμού 43.050 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 7ΔΞΩΟΡΕΕ-ΒΓΤ

15-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 46/19-12-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 3018/19-12-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 22η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «11η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: ΨΙ6ΡΟΡΕΕ-ΕΜΞ

09-01-2015
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/15-12-2014 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2960/15-12-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που αφορά στην αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδ. θεσης ΚΑA_1) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2701/07-11-2014 και αποφασίζει την υπογραφή σύμβασης ορισμένου χρόνου έως 27/07/2015 με δυνατότητα παράτασης ανάλογη με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με την κα. Καστανιώτη Αλεξία.
ΑΔΑ: Ω8Φ9ΟΡΕΕ-ΑΔΨ

23-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα Πρακτικά υπ΄αριθμ. 22/24-10-2013 και 23/04-11-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης (2010-2015) της ΕΣΔΥ – ΣΕΣΑ – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμό ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498,ΕΛΚΕ:658), ομόφωνα αποφασίζει να αιτηθεί από την ανάδοχο εταιρεία βελτιώσεων του ΠΕΣ_2:Τεύχος 2:Επικαιροποίηση Συνθετικής Διάγνωσης Α΄ φάσης, και ΠΕΣ_7:Ανάπτυξη επιπέδων 2ης φάσης υλοποίησης του ΣΕΣΑ και κείμενο συμπερασμάτων και αποτύπωσης των επιπέδων ανάπτυξης του ΣΕΣΑ που αφορούν τη φάση 2 και ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_8 «Έκθεση αποτύπωσης της ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων αποτύπωσης παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: 67Θ6ΟΡΕΕ-ΛΦΘ

23-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 38/13-05-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1264/13-05-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_13: « Σύνταξη Τελικού τόμου του ΣΕΣΑ της Σχολής».
ΑΔΑ: 6Κ9ΡΟΡΕΕ-0ΛΟ

23-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα Πρακτικά υπ΄αριθμ. 22/24-10-2013 και 23/04-11-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης (2010-2015) της ΕΣΔΥ – ΣΕΣΑ – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμό ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498,ΕΛΚΕ:658), ομόφωνα αποφασίζει να αιτηθεί από την ανάδοχο εταιρεία βελτιώσεων του ΠΕΣ_2:Τεύχος 2:Επικαιροποίηση Συνθετικής Διάγνωσης Α΄ φάσης, και ΠΕΣ_7:Ανάπτυξη επιπέδων 2ης φάσης υλοποίησης του ΣΕΣΑ και κείμενο συμπερασμάτων και αποτύπωσης των επιπέδων ανάπτυξης του ΣΕΣΑ που αφορούν τη φάση 2 και ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_8 «Έκθεση αποτύπωσης της ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων αποτύπωσης παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: 67Θ6ΟΡΕΕ-ΛΦΘ

23-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2970/16-12-2014 για την έγκριση διαχείρισης του έργου «Cost effectiveness analysis of Relvar Ellipta in the management of patients with asthma in the Greek setting».
 ΑΔΑ: ΩΤΘ4ΟΡΕΕ-ΩΚΗ

23-12-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2956/12-12-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την εταιρεία UCBΑ.Ε. με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».
ΑΔΑ: 7ΛΣΩΟΡΕΕ-8ΟΔ

23-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς ποσού 350€ από την Επιστημονική Εταιρεία WATERMICRO.
ΑΔΑ: 6ΡΒΓΟΡΕΕ-Σ7Ξ

22-12-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2724/11-11-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την GlaxoSmithKline με τίτλο «Cost effectiveness analysis of Relvar Ellipta in the management of patients with asthma in the Greek setting».
ΑΔΑ: ΩΟ1ΩΟΡΕΕ-2ΘΚ

17-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια επιστολής του Επιστημονικού Υπευθύνου καθηγητή Γ. Κυριόπουλο (πρακτικό 289) του έργου «Μηχανισμός Εφαρμογής των Ελληνικών DRGs – Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου» λόγω της απένταξης του έργου εγκρίνει την εξόφληση του τιμολογίου των εξόδων δημοσιεύσεων του ανοικτού διαγωνισμού ποσού 762,60 ευρώ στην εταιρεία M PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΝΞΠΟΡΕΕ-ΙΥΒ

17-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια της απόφασης του Συλλόγου των Καθηγητών, ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ύψους 65 ευρώ στην εταιρεία Αφοι Πετρίδη Ο.Ε.
ΑΔΑ: 66ΒΠΟΡΕΕ-Ξ1Θ

17-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια της απόφασης του Συλλόγου των Καθηγητών, ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ύψους 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στη Δικηγορική Εταιρεία Δελλής – Γιαννακόπουλος.
ΑΔΑ: 6ΦΩΜΟΡΕΕ-ΜΧΡ

17-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Βιολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ε.Σ.Δ.Υ., στο πλαίσιο του Έργου «Κολυμβητήρια».
ΑΔΑ: ΩΔ8ΞΟΡΕΕ-ΝΨΗ

16-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς ποσού 350€ από τον κ. Στεφανάτο Γεράσιμο-μέλος της Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας «Quatrieme Groupe».
ΑΔΑ: 7ΝΕ7ΟΡΕΕ-84Β

11-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου Σύμβαση Λειτουργίας ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ – ΕΣΔΥ για τη λειτουργία του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, με ημερομηνία έναρξης 28/07/2014 και διάρκειας ενός έτους έως 27/07/2015, με δυνατότητα ανανέωσης κατ΄έτος για όσο διάστημα διαρκεί η Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας με το ΚΕΕΛΠΝΟ.
ΑΔΑ: 6ΚΟΧΟΡΕΕ-ΙΡΦ

11-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την επαναπροκήρυξη, για την ανάθεση του τμήματος Β΄ του Διαγωνισμού της διακήρυξης αρ. πρ: 43/14-1-2014 με τίτλο: «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών».
ΑΔΑ:Β8Ι6ΟΡΕΕ-Φ3Ρ

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την εξόφληση του τιμ. 2506107 της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ποσού 33,08€ που αφορά γραφική ύλη για το πρόγραμμα ΕΛΚΕ με κωδικό 000.
ΑΔΑ: 6ΕΚΘΟΡΕΕ-3Α3

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την πληρωμή λογαριασμού ΟΤΕ ποσού 64,00€ για το FAX του ΕΛΚΕ 2106444260 για την περίοδο 01/09/2014 – 31/10/2014.
ΑΔΑ: 77ΞΠΟΡΕΕ-ΙΗ7

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την ηλεκτρονική κατάθεση από τον καθ κ. Ν. Μανιαδάκη στη Διαχειριστική Αρχή « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» νέου επικαιροποιημένου Τεχνικού δελτίου της πράξης με κωδικό ΕΛΚΕ 666 και τίτλο « Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά , την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτερα στελέχη διοίκησης».
ΑΔΑ: ΩΥ5ΝΟΡΕΕ-Θ2Ε

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 01/23-10-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2611/23-10-14) της επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων του υποέργου 1 του Έργου με τίτλο «Επιστημονικός σχεδιασμός και επιστημονική υποστήριξη για την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών κατά την επαγγελματική έκθεση σε μεταλλικά στοιχεία».
ΑΔΑ: ΩΓΓΗΟΡΕΕ-ΕΛΒ

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή συμβάσεων με την ομάδα έργου του προγράμματος με τίτλο «Εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης σε Μαθητές-τριες της Γ’ Λυκείου, σχετικά με τη γνώση, αποδοχή & εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV».
ΑΔΑ: 6ΟΝΘΟΡΕΕ-449

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών έπειτα από αίτημα του επιστημονικά υπεύθυνου Ομότιμου Καθηγητή κ. Γιάννη Κυριόπουλου, ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου « Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο το μαστού στην Ελλάδα» με χρηματοδότη την εταιρεία ROCHE HELLAS ΑΕ.
ΑΔΑ: 7ΠΤΥΟΡΕΕ-ΩΙΧ

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 45/26-11-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2822/26-11-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: ΩΥΔΑΟΡΕΕ-8ΨΝ

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/01-12-2014 με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2848/02-12-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που αφορά στην αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης (κωδ. θεσης A_1) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2641/30-10-2014, στο πλαίσιο του έργου που προκύπτει από την προγραμματική σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο κέντρο αναφοράς Μηνιγγίτιδας του Τομέα Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ.
ΑΔΑ: 7ΦΩΞΟΡΕΕ-ΗΧΓ

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Επόπτη Δημόσιας Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο κέντρο αναφοράς Ελονοσίας του Τομέα Παρασιτολογίας , Εντομολογίας & Τροπικών Νοσημάτων της Ε.Σ.Δ.Υ., στο πλαίσιο του Έργου που προκύπτει από την προγραμματική σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ.
ΑΔΑ: 72ΒΠΟΡΕΕ-Ρ6Ι

10-12-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία ROCHE HELLAS Α.Ε. για το έργο « Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους του RITUXIMAB SC έναντι του RITUXIMAB IV για το λέμφωμα Non – Hodgkin ΄s στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: 7Λ81ΟΡΕΕ-ΚΦΔ

10-12-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2657/03-11-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την Εθνική Ασφαλιστική για το έργο «Μελέτη αξιολόγησης του μέσου κόστους νοσηλείας περιστατικών και ταξινόμηση αυτών σε πακέτα αποζημίωσης».
ΑΔΑ: ΩΓΥ0ΟΡΕΕ-8Α2

10-12-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2638/30-10-2014 με την οποία κατατίθενται προσφορές για τη διοργάνωση του «10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας».
ΑΔΑ: 7ΖΚΕΟΡΕΕ-01Α

19-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή Αλ.Βατόπουλο, για τη σύναψη σύμβασης αλληλούχισης DNA για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΚΕΔΥ.
ΑΔΑ: ΨΟ8ΕΟΡΕΕ-3ΥΨ

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 43/19-09-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2422/19-09-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 19η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «8η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: ΨΠΜ9ΟΡΕΕ-Ξ0Μ

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «Νέας Γενιάς Σύστημα Διαχείρισης Μονάδων Μακράς Νοσηλείας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας « Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 201-2015 ΕΣΠΑ 2007-2013 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
ΑΔΑ: ΩΑΘ3ΟΡΕΕ-ΒΕΥ

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «Νέας Γενιάς Σύστημα Διαχείρισης Μονάδων Μακράς Νοσηλείας» στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας « Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 201-2015 ΕΣΠΑ 2007-2013 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
ΑΔΑ: 68ΝΥΟΡΕΕ-ΙΩ8

17-11-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 2711/11-11-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την Εταιρεία AMGEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση της εκτίμησης του κόστους των οστεοπορωτικών καταγμάτων στην Ελλάδα και τοπική προσαρμογή του μοντέλου κόστους αποτελεσματικότητας του Prolia®».
ΑΔΑ: ΩΧ1ΝΟΡΕΕ-ΟΩ1

17-11-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου με αρ.πρωτ. 2594/21-10-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την Εταιρεία ROCHE HELLAS Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο « Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: ΩΟΜΤΟΡΕΕ-52Ρ

17-11-2014

17-11-2014

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 5/06-11-2014 με αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2709/10-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» και αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει γραπτή επικοινωνία λαμβάνοντας υπόψην την με αρ.πρωτ. εισ.ΕΛΚΕ 412/18-02-2014 ΕΥΔ 504/2014 διατύπωση γνώμης της Ε.Υ.Δ. του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
ΑΔΑ: 64ΚΧΟΡΕΕ-ΙΣΤ
 
17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών μετά από αναλυτική συζήτηση σχετικά με το τιμολόγιο Νο 00/133 της εταιρείας Στυλιανή Μήτσιου Κονδύλη & Σια Ο.Ε ποσού 64,40 ευρώ για το έργο «Προγραμματική σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ, το οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του Επιστημονικού Υπευθύνου έχει τιμή ανώτερη του παρατηρητηρίου.
ΑΔΑ: ΩΞΛ3ΟΡΕΕ-Η3Η

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη των κάτωθι δαπανών από τον κωδικό ΕΛΚΕ.
ΑΔΑ: 67Ψ6ΟΡΕΕ-Η0Ω

17-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/2002/22-07-2014) με τίτλο: «Σύστημα παρατηρητηρίου της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: 6ΠΧΚΟΡΕΕ-49Α

14-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 42/27-08-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2259/27-08-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 18η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «7η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: 6Ο9ΣΟΡΕΕ-92Ζ

14-11-2014

14-11-2014

13-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 44/27-08-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2609/23-10-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 20η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «9η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: 6ΑΦΝΟΡΕΕ-1ΙΥ

13-11-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε σήμερα στις 09:00 στα γραφεία του ΕΛΚΕ και από την οποία προέκυψε η κάτωθι Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 2586/17-10-2014 για την «για την προμήθεια Ειδικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ),του Εργαστήριου Μικροβιακής Αντοχής το ΚΕΔΥ και του εργαστηρίου Λεγιωνέλλας».
ΑΔΑ: 6ΜΖΧΟΡΕΕ-Κ8Π

13-11-2014

13-11-2014

06-11-2014
Σε συνέχεια της απόφασης του Συλλόγου των Καθηγητών στην 369/6-10-2014 Συνεδρίαση του και του αιτήματος της κας Α.Μπαρμπούνη με αρ.πρωτ. 2637/30-10-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση υποβολής πρότασης όπως αυτή υποβλήθηκε από την κα Α. Μπαρμπούνη, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”.
ΑΔΑ: 69ΓΙΟΡΕΕ-84Τ

31-10-2014

30-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών συζήτησε διεξοδικά το θέμα της προσφυγής , της Ένωσης Εταιρειών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και SYSTEM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, που αφορά στον Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού 2/23-10-2014 (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2636 /30-10-2014) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επίσης η Επιτροπή Ερευνών ενημερώθηκε για την επιστολή, με αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 2639/30-10-2014, της Ένωσης Εταιρειών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και SYSTEM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με θέμα την απόσυρση της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει να μην προχωρήσει στην ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεδομένου ότι αυτή αποσύρθηκε , να προχωρήσει ο διαγωνισμός στο επόμενο στάδιο.
ΑΔΑ: ΩΙΡΠΟΡΕΕ-ΚΥ1

24-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 1/23-10-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013 και αποφασίζει να απορρίψει την προσφυγή (άρθρου 4 παρ.1του ν. 3886/2010) της Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε., ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΚ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 71ΚΙΟΡΕΕ-ΠΥ6

22-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα με αρ.πρωτ. 3169/20-10-2013 του Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη και εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία εταιρεία SANOFI – AVENTIS ΑEBΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «A scientific economic evaluation study concerning the products sold under the trademark Zaltrap» συνολικού προϋπολογισμού 25.000 πλέον ΦΠΑ.
Συγχρόνως η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται τη διαχείριση του παραπάνω έργου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη, προϋπολογισμού 30.750,00€.

ΑΔΑ: Ω759ΟΡΕΕ-Ν53
 
17-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στα γραφεία του ΕΛΚΕ την Παρασκευή 17/10/2014 και ώρα 09:30,η οποία αφορά στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, για τον Ανοικτό Διαγωνισμό της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master», με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ 2311/05-09-2014 καθώς και για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης».
ΑΔΑ: 6ΥΗΜΟΡΕΕ-ΦΟΚ

17-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή βιογραφικών από Επιστήμονες που επιθυμούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο μελλοντικών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
ΑΔΑ: ΩΑΔ8ΟΡΕΕ-Ρ6Ι

15-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει να αποδέχεται τιμητικές αμοιβές Καθηγητών και Μελών ΔΕΠ από τη δραστηριότητα τους σε Επιστημονικά Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κατά αντιστοιχία με τον Ν. 4272/11.07.2014 (ΦΕΚ Α145/2014), με την προϋπόθεση ότι η τιμητική αμοιβή δεν υπερβαίνει το ετήσιο πλαφόν αμοιβών, όπως αυτό ισχύει.
ΑΔΑ: Β813ΟΡΕΕ-ΟΚ9

08-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στα γραφεία του ΕΛΚΕ τη Δευτέρα και ώρα 10:00 και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του Ανοικτού Διαγωνισμού της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master».
ΑΔΑ: 6Κ2ΤΟΡΕΕ-Ζ2Ξ

08-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στα γραφεία του ΕΛΚΕ τη Δευτέρα και ώρα 10:00 και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master».
ΑΔΑ: 6Υ3ΣΟΡΕΕ-Ζ5Β

08-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου κ. Γεώργιο Κουλιεράκη το οποίο υπεβλήθη με αρ.πρωτ. 2481/06-10-2014, που αφορά στην μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της διακήρυξης της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master», με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ 2311/05-09-2014, αποδεχόμενη ότι η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, των τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών, η σπουδαιότητα και το ύψος του αντικείμενου και η ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια που πρέπει να επιδειχθεί για ένα τόσο μεγάλο έργο και ότι λόγω της φύσης των υποβληθέντων, από υποψήφιους ανάδοχους, αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων επί της ως άνω διακήρυξης, πρέπει να παρασχεθεί εύλογη προθεσμία στους υποψηφίους αναδόχους, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις παρασχεθείσες διευκρινίσεις και στις απαιτήσεις της Διακήρυξης
ΑΔΑ: 6Π8ΧΟΡΕΕ-ΣΧΣ

08-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 4/02-10-2014 (αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 2474/02-10-2014) της Επιτροπής Αξιολόγησης του πρόχειρου Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 1758/25-06-2014 του υποέργου με τίτλο «Οργάνωση Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ομόφωνα αποδέχεται τα πρακτικό που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ARTIUS CMP Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: 6ΩΓΜΟΡΕΕ-ΕΕΛ

08-10-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την διαβεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη με αρ.πρωτ. 2480/06-10-2014, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 4/06-10-2014 (αρ.πρωτ.2482/06-10-2014) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ. 2475/24-10-2013) του υποέργου με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής”.
ΑΔΑ: 6ΣΨΞΟΡΕΕ-ΕΟΖ
 
23-09-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ.1/21-05-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επιλογή ενός Μοριακού Βιολόγου για 8,7 ανθρωπομήνες και ενός Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας για 7,3 ανθρωπομήνες, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την κυρία Ζαχάκη Σοφία για τη θέση του Μοριακού Βιολόγου και τον κύριο Τριαντάφυλλο Δημήτριο για τη θέση του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας.
ΑΔΑ: 66Ω8ΟΡΕΕ-ΨΛΜ
 
23-09-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ.1/18-09-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1998/22-07-2014 «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε
ΑΔΑ: 77ΠΑΟΡΕΕ-Φ50

10-09-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, στα πλαίσια της σχετικής ενημέρωσης του Συλλόγου Καθηγητών της ΕΣΔΥ και της αποδοχής και έγκρισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας για την επιλογή εταίρων κατά τη διαμόρφωση και υποβολή πρότασης προγράμματος για χρηματοδότηση (Απόφαση 364/15-07-2014), εγκρίνει τη συνεργασία του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ με εταιρεία δημοσκοπήσεων/έρευνας αγοράς για την υποβολή ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση για την υλοποίηση δύο (2) ερευνών υγείας και υπηρεσιών υγείας.
ΑΔΑ:7ΚΗ6ΟΡΕΕ-ΦΞΡ

05-09-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της Σύμβασης με την εταιρεία ROCHE HELLAS Α.Ε. για το έργο « Διεξαγωγή expert panel για τη μελέτη της διαχείρισης ασθενών με καρκίνο του μαστού»προϋπολογισμού 15.580,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 6ΔΝ0ΟΡΕΕ-ΥΒΩ

04-09-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το σχέδιο διακήρυξης της οριζόντιας πράξης με κωδικό ΟΠΣ 323001 με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Χρήση ΤΠΕ – e-Master», το οποίο υπεβλήθη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Γεώργιο Κουλιεράκη με αρ.πρωτ. 2250/25-08-2014, λαμβάνοντας υπόψην τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με αρ.πρωτ. 152.052/ΨΣ 2935-Β1 , ομόφωνα εγκρίνει τη διακήρυξη.
ΑΔΑ: 7ΔΕΩΟΡΕΕ-ΛΛ2

19-08-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομ. Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ROCHE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το έργο: «Ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους του Rituximab SC έναντι του Rituximab IV για το λέμφωμα Non –Hodgkin’s στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: 60ΔΥΟΡΕΕ-Ι3Ν

19-08-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ομ. Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή τροποποίησης της σύμβασης με την εταιρία LEO Φαρμακευτικά Προϊόντα ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το έργο: «Επιστημονική μελέτη με αντικείμενο την ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας της ingenol mebulate για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης στην Ελλάδα», που αφορά στη μείωση του προϋπολογισμού κατά 3.500 ευρώ, λόγω μη συμμετοχής δύο μελών στο expert panel.
ΑΔΑ: ΒΜΨ1ΟΡΕΕ-ΞΑΠ

19-08-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 05/26-06-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1761/26-06-2014), της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διακήρυξης αρ. πρ: 43/14-1-2014 με τίτλο: «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει ότι μπορεί να γίνει οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Κωνσταντίνος Οικονόμου Ε.Π.Ε. / Interlab.
ΑΔΑ: 6ΞΑ7ΟΡΕΕ-ΖΒΞ

19-08-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 40/27-06-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1775/27-06-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων Ππ.03: « 16η μηνιαία περιοδική αναφορά – Έκθεση προόδου» και Ππ.09: «5η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ».
ΑΔΑ: 7ΒΨΔΟΡΕΕ-ΜΘΗ

19-08-2014
Πρόχειρος διαγωνισμός για το υποέργο: «Οργάνωση Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ΑΔΑ: ΒΝΟΕΟΡΕΕ-ΠΜΟ

29-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια των συναντήσεων και της συνεργασίας που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες με την κα Α. Κικεμένη και την κα. Γιαννάκη για τον καθορισμό της κατανομής της τελευταίας δόσης (αποπληρωμής) προς τους εταίρους του Προγράμματος, συζήτησε το θέμα της αποπληρωμής του Προγράμματος CARE-WASTE, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7276/09-07-2014 έγγραφο του ΙΚΥ προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Γ. Ντουνιά και τον Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ.
ΑΔΑ: 6Σ13ΟΡΕΕ-568

29-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία LEO Φαρμακευτικά Προϊόντα ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το έργο: «Επιστημονική μελέτη με αντικείμενο την ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας της ingenol mebulate για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: Ω6ΗΨΟΡΕΕ-3ΒΩ

28-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα με αρ.πρωτ. 1994/22-07-2014 του Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη και εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Amgen Ελλάς ΕΠΕ για τη χρηματοδότηση του έργο με τίτλο «Value Slide deck for Aranesp in the treatment of anaemia due to CKD», συνολικού προϋπολογισμού 16.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Συγχρόνως η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται τη διαχείριση του παραπάνω έργου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μανιαδάκη, συνολικού προϋπολογισμού 20.541,00€ (είκοσι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την περίοδο από 01/08/2014 έως 30/10/2014.
ΑΔΑ: ΩΡΨΧΟΡΕΕ-ΗΙΣ

28-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 41/22-07-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1999/22-07-14) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: ΒΜ36ΟΡΕΕ-ΝΛΙ

25-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/21-07-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/1997/22-07-2014) της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του υποέργου 1 «Επιστημονικός σχεδιασμός και επιστημονικές ενέργειες για τη θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχέση με τη χρήση του εδάφους και για την επιδημιολογική εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» της πράξης με τίτλο «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» και Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
ΑΔΑ: 6ΩΚ7ΟΡΕΕ-Ξ4Ε

25-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 1/11-07-2014 και 2/16-07-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 1758/25-06-2014 του υποέργου με τίτλο «Οργάνωση Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ομόφωνα αποδέχεται τα πρακτικά που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
ΑΔΑ: 7Ι3ΣΟΡΕΕ-Ζ13

24-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη για 2η παράταση ισχύος των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ. 2475/24-10-2013) του υποέργου με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” που αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.
ΑΔΑ: 70ΟΝΟΡΕΕ-Λ24

18-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 3/07-07-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο « Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών λογιστών για τον έλεγχο των χρήσεων 2010,2011,2012, 2013 του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ.» που αφορά στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ομόφωνα αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.
ΑΔΑ: Ψ61ΖΟΡΕΕ-ΗΓΙ

15-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη της τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής με ημερομηνία 24/06/2014 και το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Ντουνιά Γεώργιου, ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης και λήξης του ΤΔΠ για το έργο με κωδικό MIS 375339 «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα».
ΑΔΑ: Ω1ΛΣΟΡΕΕ-32Λ

09-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 6/26-06-2014, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 50/15-01-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» και Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία C.M.T. Προοπτική ΕΠΕ.
ΑΔΑ: 7Δ6ΖΟΡΕΕ-ΑΟΩ

09-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/27-06-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της από 02-06-2014 Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ:1519, με θέμα την «Προµήθεια, εγκατάσταση και ετήσιο τακτικό περιοδικό έλεγχο και συντήρηση (service) για διάστηµα τριών ετών, ενός πλήρους συστήµατος Real Time PCR, για το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας -Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλµονέλλας (ΕΚΑΣΣ-ΕΣ∆Υ) στην Βάρη Αττική» και αποφασίζει την οριστική κατακύρωση στην εταιρεία Αφοι Δ . Σελίδη / ΑΝΤΙΣΕΛ για το ποσόν 17.890 ευρώ πλέον ΦΠΑ..
ΑΔΑ: ΩΡΑΖΟΡΕΕ-7Σ3

03-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια του αιτήματος με αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1322/19-05-2014 του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Βασίλειου Μακρόπουλου, ομόφωνα εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός Μοριακού Βιολόγου για 8,7 ανθρωπομήνες και ενός Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας για 7,3 ανθρωπομήνες, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών».
ΑΔΑ: 7ΥΥ7ΟΡΕΕ-1Θ9

03-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την ομιλία του καθηγητή κου Νικόλαου Μανιαδάκη «Τα οικονομικά της υγείας υπό το φως των νέων εξελίξεων» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-6-2014 στο πλαίσιο του 3ου ΦΟΡΟΥΜ Λοιμωξιολόγων.
ΑΔΑ: 68ΖΖΟΡΕΕ-Η4Μ

03-07-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη της την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ – ΕΣΔΥ 836/19-03-2014, και τα πρακτικά 01/14-04-2014 και 02/06-05-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη θέση βιολόγου, βιοχημικού ή αντίστοιχου επιστήμονα στο πλαίσιο του έργου «Ποιοτικός Έλεγχος κολυμβητηρίων», ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή των πρακτικών και την επιλογή του κυρίου Παπαδόπουλου Ηλία για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης με πρώτη επιλαχούσα την κυρία Ευαγγέλου Φανή.
ΑΔΑ: ΩΖΤΤΟΡΕΕ-Χ6Ψ

26-06-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την κυρία Μοντεσάντου Λίνα και τον κύριο Μιχαήλ Μικεδής για το έτος 2014 για την παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ.
ΑΔΑ: 7ΣΡ1ΟΡΕΕ-23Ρ

24-06-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το υπ΄αριθμ.39/30-05-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΣΔΥ για την περίοδο 2010-2015 – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» και αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων: Ππ.03: 15η Μηνιαία Περιοδική Αναφορά – Έκθεση ΠροόδουΠπ 09: 4η Έκθεση αξιολόγησης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΣΑ.
 ΑΔΑ: 7ΦΤΔΟΡΕΕ-ΩΗ6

24-06-2014
Η Επιτροπή Διενέργειας, για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσιο τακτικό περιοδικό έλεγχο και συντήρηση (service) για διάστημα τριών ετών, ενός πλήρους συστήματος Real Time PCR», για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας -Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονέλας (ΕΚΑΣΣ-ΕΣΔΥ).
ΑΔΑ: 666ΟΟΡΕΕ-4Ν9

11-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 04/22-05-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1378/22-05-2014), της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διακήρυξης αρ. πρ: 43/14-1-2014 με τίτλο: «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει να ζητήσει από την εταιρεία Κωνσταντίνος Οικονόμου Ε.Π.Ε. / Interlab την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να επιστρέψει της οικονομική προσφορά της εταιρείας Τεχνοδιάγνωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Technolab.
ΑΔΑ: 6ΗΣΗΟΡΕΕ-Ν90

09-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 2/12-03-2014 και 03/17-03-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1062/14-04-2014), της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διακήρυξης αρ. πρ: 43/14-1-2014 με τίτλο: «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποδέχεται τα πρακτικά και αποφασίζει την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Κωνσταντίνος Οικονόμου Ε.Π.Ε. / Interlab (Αρ. Πρ.:388/17-2-2014) και την απόρριψη της Τεχνικής Προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Τεχνοδιάγνωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Technolab (Αρ. Πρ.:389/17-2-2014).
ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡΕΕ-99Ξ

09-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 5/29-04-2014, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 50/15-01-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» και Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει να ζητηθεί από την εταιρεία C.M.T. Προοπτική ΕΠΕ η κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡΕΕ-3Α8

09-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 37/30-04-2014 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/1154/30-04-2014).
ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡΕΕ-ΣΕΡ

07-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 3/04-04-2014, της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό της Ένωσης «Κ.Ε.Κ “ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ” Α.Ε. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. - C.R.P. Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡΕΕ-ΛΞΟ

05-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/18-02-2014 (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 1062/14-04-2014), της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διακήρυξης αρ. πρ: 43/14-1-2014 με τίτλο: «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού / Λογισμικού Η/Υ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376613 του Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει την αποδοχή των φακέλων δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων: Κωνσταντίνος Οικονόμου Ε.Π.Ε. (Interlab) και Τεχνοδιάγνωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (Technolab), όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡΕΕ-6ΓΤ

02-05-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 35/26-03-2014 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/890/26-03-2014) και την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡΕΕ-26Ζ

17-04-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 36/11-04-2014 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/1037/11-04-2014) και την παραλαβή των παραδοτέων: Ππ.03: «1η ετήσια περιοδική αναφορά – έκθεση προόδου».
ΑΔΑ: ΩΦΦΕΟΡΕΕ-44Δ

16-04-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 4/04-04-2014, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 50/15-01-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» και Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό και αποφασίζει την αποδοχή ως τεχνικά αποδεκτής της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας C.M.T. Προοπτική ΕΠΕ.
ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΕΕ-9ΟΤ

27-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 01/10-03-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο «Προμήθεια αντιορών τυποποίησης στελεχών Σαλμονέλας και Σιγκέλλας για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών – Σιγκελλών» στο πλαίσιο της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΕΕΛΠΝΟ – ΕΣΔΥ, ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού και την κατακύρωση των προϊόντων στις εταιρείες VAKTRO SCIENTIFIC – Σταύρος Αγγελόπουλος και Σια Ο.Ε., BIORAD LABORATORIES ΜΕΠΕ, ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. και DIACHEL Διαγνωστικά Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡΕΕ-Γ5Ρ

27-03-2014
Έπειτα από αίτημα του Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 720/11-03-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την επέκταση του προγράμματος με κωδικό ΕΛΚΕ 697 «A scientific economic evaluation study concerning the products sold under the trademark XARELTO».
ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡΕΕ-5ΑΙ

20-03-2014
Έπειτα από αίτημα του Καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 523/26-02- 2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις διάχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ».
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-Ν1Α

20-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 3/27-02-2014 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του έργου «Ενέργειες Εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα» ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 577/04-03-2014).
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-ΥΕ2

20-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 1/19-02-2014. 02/06-03-2014 και 03/17-03-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προκήρυξης με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 50/15-01-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών».
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-ΥΒΤ

20-03-2014
Έπειτα από αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 761/13-03-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Mindwork Business Solutions ΕΠΕ, για την υλοποίηση του β΄ κύκλου μαθημάτων του προγράμματος «Μαθήματα Φαρμακοοικονομίας».
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-ΤΚΧ

20-03-2014
Έπειτα από αίτημα της Ομότιμης Καθηγήτριας Αναστασίας Ρουμελιώτη αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 793/17-03-2014, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ, για την υλοποίηση της β΄ φάσης του έργου «Αγωγή Υγείας μέσω δεξιοτήτων ζωής».
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-4Ξ3

20-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 02/03-03-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 304 /04-02-2014 του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ., ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-ΘΕΡ

20-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την εταιρεία Free Spirit Ι. Βουτσάς- Α. Μάστορας για την διενέργεια του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-ΧΨΗ

20-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 34/26-02-2014 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/554/27-02-2014) και την παραλαβή των παραδοτέων.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡΕΕ-Κ7Λ

12-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 01/14-01-2014 και 02/25-02-2014 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μεικτής μορφής» αρ. διακήρυξης ΕΛΚΕ 2475/24-10-2013.
ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡΕΕ-ΡΤΙ

12-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το 1/30-12-2013 Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής του υποέργου «Αξιολόγηση πορείας και αποτελεσματικότητας έργου»: με Νο: Οικ.: 2688/25-11-2013 το οποίο εντάσσεται στο έργο «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (14.800,00), πλέον Φ.Π.Α. 23% και συνολικής τιμής δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ (18.204,00) την 09/12/2013 με τον δικαιούχο με ΑΦΜ: 095494411, SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ. για την περίοδο 09/12/2013 έως 27/12/2013.
ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡΕΕ-ΒΞΩ

11-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.01/05-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του υποέργου 1 του έργου με κωδ. ΟΠΣ: 376613 και τίτλο: «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», με Α/Α 1 της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών»
ΑΔΑ: ΒΙΚΑΟΡΕΕ-Α18

07-03-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. αρ.21/23-10-2013, της επιτροπής παραλαβής παραδοτέου του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης (2010-2015) της ΕΣΔΥ – ΣΕΣΑ – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμό ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498,ΕΛΚΕ:658), ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.03:8η Μηνιαία Αναφορά – Έκθεση προόδου.
ΑΔΑ: ΩΚΙΗΟΡΕΕ-ΥΜΞ

28-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 33/20-02-2014 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/426/20-02-2014) και την αποστολή αιτήματος στην ανάδοχο εταιρεία για την ενσωμάτωση των υποδείξεων της Επιτροπής Παραλαβής για τα παραδοτέα ΠΕΣ_12 «Υλοποίηση 12 εκπαιδευτικών ενημερωτικών ενεργειών των 12 ωρών έως και 10 ατόμων έκαστη» και ΠΕΣ_13 «Σύνταξη τελικού τόμου του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Σχολής».
ΑΔΑ: ΩΝΚ1ΟΡΕΕ-50Λ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε, αποδέχτηκε το Πρακτικό υπ΄αριθμ. 20/07-10-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΣΔΥ [ΣΕΣΑ] με MIS 292498 και αποφασίζει την αποστολή αιτήματος βελτιώσεων, στην ανάδοχο εταιρεία, του ΠΕΣ_2 Τεύχος 1: Οργάνωση και υλοποίηση Consensus Panel αποτύπωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της Σχολής και Τεύχος 2:Επικαιροποίηση Συνθετικής Διάγνωσης Α΄φάσης.
ΑΔΑ: ΩΚΡΣΟΡΕΕ-2ΑΠ

13-02-2014
Αντικατάσταση των μελών της επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του Διαγωνισμού του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΕΙΓ

13-02-2014
Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο « Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» της πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε Σχολικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-5ΥΦ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό 2/24-1-2014, με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 183/24-01-2014, της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 4 «Εξωτερική αξιολόγηση» της πράξης « ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»: Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΧΣΣ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών μελέτησε το Πρακτικό υπ΄αριθμ. 6/26-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-62Ο

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από μελέτη και διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 14/05/2013 και ώρα 12:30 στην Κοσμητεία της ΕΣΔΥ.
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΝΔ9

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 5/24-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΚΞΒ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το 6/27-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας του Έργου» και του Υποέργου 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΠΝΖ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση της έγκρισης της τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου 23.000,00€ για το «Σχεδιασμός Συγγραφή Προσποιημένου Φακέλου Ασθενή».
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΒΙΙ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» «στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 270508 για Την ανάθεση του Υποέργο 3 «Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού – Ενέργειες Δημοσιότητας» και αποφασίζει τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας και παραλαβής του έργου την 14/05/2013
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΡΧΕ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1/09-12-2013 της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο Π.Α.11 «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Φακέλου ασθενή σε data entryκαι στην κωδικοποίηση κατά ICD10» του Υποέργου 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας» της πράξης «Δημόσια Υγεία στην Πράξη» με MIS 370508 και αποφασίζει την ανάθεση του έργου Π.Α.11 στην εταιρεία Ζαφειρόπουλος – Γαλανόπουλος Ο.Ε
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-1ΛΟ

13-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα, της Επιστημονικής Υπευθύνου της πράξης «Δημόσια Υγεία στην πράξη» MIS 370508, Καθηγήτριας Αναστασίας Ρουμελιώτη, για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Π.A11. Εκπαίδευση Υπηρεσιών φακέλου ασθενή σε data entry και στην κωδικοποίηση κατά ICD – 10 του Υποέργου 1. Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας.
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΕΕ-ΕΑΝ

05-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 32/22-1-2014 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού, (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/110/23-1-2014) και την παραλαβή του παραδοτέου «Ππ03:11η Μηνιαία Περιοδική Αναφορά – Έκθεση Προόδου» και την αποστολή αιτήματος ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων για το παραδοτέο ΠΕΣ_11«Υλοποίηση 2 ενημερωτικών-επικοινωνιακών ημερίδων για μέλη της Σχολής».
ΑΔΑ: Ψ6ΘΦΟΡΕΕ-ΧΕΚ

04-02-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 31/16-1-2014 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/63/16-1-2014) και την αποστολή αιτήματος για την ενσωμάτωση των υποδείξεων της Επιτροπής Παραλαβής για τα παραδοτέα ΠΕΣ_9 «Κείμενο συμπερασμάτων και αποτύπωσης των επιπέδων ανάπτυξης του ΣΕΣΑ που αφορούν τη φάση 3» και ΠΕΣ_10 «Υλοποίηση 1 εκπαιδευτική-ενημερωτικής ενέργειας των 20 ατόμων και 20 ωρών».
ΑΔΑ: 6ΥΡ9ΟΡΕΕ-Π4Τ

31-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 30/14-1-2014 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας (ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ 658), ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού (αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ/52/15-1-2014) και την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_7 «Ανάπτυξη επιπέδων 2ης φάσης υλοποίησης του ΣΕΣΑ και κείμενο συμπερασμάτων και αποτύπωσης των επιπέδων ανάπτυξης του ΣΕΣΑ που αφορούν τη φάση 2».
ΑΔΑ: Ω3ΙΧΟΡΕΕ-ΣΡΒ

28-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.28/09-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ – ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ658), και αποφασίζει αποστολή αιτήματος ενσωμάτωσης των υποδείξεων της ΟΣΥ.
ΑΔΑ: Β83ΠΟΡΕΕ-6Κ0

23-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.27/06-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ – ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ658), και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέο ΠΕΣ_2:Τεύχος 2 :Επικαιροποίηση συνθετικής διάγνωσης.
ΑΔΑ: 7ΛΞΗΟΡΕΕ-Ρ4Ν

22-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.26/25-10-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ – ΕΣΔΥ)- Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498, ΕΛΚΕ658), και παραλαμβάνει το παραδοτέο Ππ.03:9η Μηνιαίας Περιοδικής Αναφοράς – Έκθεσης Προόδου.
ΑΔΑ: 72ΨΤΟΡΕΕ-ΡΡΙ

15-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από το αίτημα με αρ.πρωτ.2912/06-12-2013 του Καθηγητή Βασίλειου Μακρόπουλου, και την διατύπωση γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής 4620/Φ.Προεγκ.376613_3, ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού για το υποέργο 3 με τίτλο «Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού λογισμικού Η/Υ»
ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΕΕ-ΧΨ7

15-01-2014
Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου Καθηγητή κ. Β. Μακρόπουλο, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του υποέργου 2, του έργου με τίτλο: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΕΕ-ΠΚ4

14-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 1/20-12-2013 και 2/23-12-2013 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέου του υποέργου 3 «Παραγωγή και Διάχυση ενημερωτικού υλικού – Ενέργειες Δημοσιότητας» της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ’ξονας Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»
ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΡΕΕ-4Ε4
 
13-01-2014
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Την Τρίτη 14/1/2014 στην αίθουσα της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ στις 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διενέργειας του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ ΕΠΙΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” που αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013 (Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ‐ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013).
Σκοπός της συνεδρίασης είναι η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν εφ’ όσον το επιθυμούν
Αρ. Πρωτ: 37/13-01-2014

10-01-2014
Έπειτα από αίτημα της Καθηγήτριας Αναστασίας Ρουμελιώτη, η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό της επιλογής επιμορφωμένων στελεχών των δημοτικών ιατρείων που ήταν υποψήφιοι για να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΒ4 στο πλαίσιο του έργο με κωδικό ΕΛΚΕ 708 και με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΡΕΕ-ΜΟΦ

07-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει το αίτημα υπ΄αριθμ.3232/30-12-2013 του επιστημονικού Υπευθύνου κ. Γ. Ντουνιά για επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του υποέργου 375539 του έργου «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με αριθμό ΟΠΣ 375539.
ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΟΡΕΕ-ΩΔ0

02-01-2014
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 29/19-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ - ΕΣΔΥ) - Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡΕΕ-8Μ8

20-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε σήμερα 17/12/2013 και από την οποία προέκυψαν:
Για την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής για τον διαγωνισμό προϋπολογισμού 70.000 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» «στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 270508 για Την ανάθεση του Υποέργο 3 «Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού – Ενέργειες Δημοσιότητας» η οποία έχει επικυρωθεί στο πρακτικό 264/15-05-2013 ως ακολούθως, αντικαθίσταται η κυρία Κούτρα Όλγα από την Κυρία Κλώνα Κυριακή.

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΟΡΕΕ-ΤΧΧ

20-12-2013
Η Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε. της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, συνήλθε σήμερα και ομόφωνα αποφάσισε:
Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής για τον διαγωνισμό προϋπολογισμού 70.000 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» «στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 270508 για Την ανάθεση του Υποέργο 3 «Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού – Ενέργειες Δημοσιότητας».

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΟΡΕΕ-ΛΛΤ

19-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της επιστημονικής υπευθύνου κας Γκαράνη με αρ.πρωτ.2362/03-10-2013 και το πρακτικό της ΕΠΠΕ με αρ.πρωτ.2366/03-10-2013, ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα της επιστημονικής υπευθύνου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΠΕ και αποφασίζει τη μονομερή τροποποίηση της ημερομηνίας κατάθεσης των παραδοτέων της 2ης και 3ης φάσης του έργου.
ΑΔΑ: Β8ΘΘΟΡΕΕ-Ω0Α

19-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ’αριθμ.04/05-12-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Ενέργειες Εξωτερικού Συμβούλου», της πράξης με τίτλο: « Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα», MIS 328773 και παραλαμβάνει το παραδοτέο με κωδ.ΠΕ_5 και το παραδοτέο με κωδ.ΠΕ_6 . Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει την οριστική παραλαβή του υποέργου 2 «Ενέργειες Εξωτερικού Συμβούλου» της πράξης με τίτλο: « Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡΕΕ-ΒΦ6

19-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της κλήρωσης που διενεργήθηκε στην Κοσμητεία τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 και με βάση το οποίο προέκυψε:
H Επιτροπή Διενέργειας του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” που αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡΕΕ-85Β

17-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. αρ. 05/17-10-2013, της επιτροπής παραλαβής παραδοτέου του έργου με τίτλο: «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 Θεματικός άξονας Προτεραιότητας 5 (5.1, 5.2, 5.3) ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΕΕ-Π0Ο

17-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική ΑΕΒΕ και αποδέχεται τη διαχείριση του έργου με τίτλο: «Μελέτη και ανάλυση σχετικά με τη βέλτιστη στρατηγικής εισαγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων INCIVO, ZYTIGA, XEPLION στην φαρμακευτική αγορά»
ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΕΕ-Ρ7Σ

17-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Amgen Ελλάς Ε.Π.Ε. και αποδέχεται τη διαχείριση του έργου με τίτλο: «Προσαρμογή του μοντέλου οικονομικής αξιολόγησης για το Vectibix, για την 1ης γραμμής θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου στο ελληνικό περιβάλλον»
ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΕΕ-ΣΧΨ

12-12-2013
Την Τρίτη 17/12/2013 στην αίθουσα της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ στις 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διενέργειας του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ΓΙΑ: την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής” που αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη διοίκησης» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 2475/24-10-2013), Σκοπός της συνεδρίασης είναι η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν εφ’ όσον το επιθυμούν.
Αρ. Πρωτ. 2976/12-12-2013

09-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ.1 /18-06-2013 με αρ.πρωτ.1717/21-06-13 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του Υποέργου 4 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ’ξονας Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και αποφάσισε την παραλαβή του παραδοτέου «Π.Δ.1 Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του έργου».
ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΕΕ-ΚΞΧ

05-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με την εταιρεία MSD ΕΛΛΑΣ Α.Ε για το έργο «Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας της εζετιμίμπης/σιμβαστατίνης για τη θεραπεία της δισλιπιδαιμίας στην Ελλάδα». Επίσης η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με την εταιρεία ΝΤ GROUP (congress & exhibition services) – Νικόλαος Β. Τσάκωνας
ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΕΕ-Π1Κ

05-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. αρ.25/11-11-2013, της επιτροπής παραλαβής παραδοτέου του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης (2010-2015) της ΕΣΔΥ – ΣΕΣΑ – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμό ορίζοντα» (ΟΠΣ 292498,ΕΛΚΕ:658), ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.05
ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΕΕ-Φ8Ο

05-12-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε το πρακτικό υπ΄αριθμ. αρ. 24/4-11-2013, της επιτροπής παραλαβής παραδοτέου του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης (2010-2015) της ΕΣΔΥ – ΣΕΣΑ – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμό ορίζοντα»(ΟΠΣ 292498,ΕΛΚΕ:658), ομόφωνα αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.07
ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΕΕ-ΗΡΣ

03-12-2013
Διευκρινιστικες απαντησεις σχετικά με το αναλυτικό τεύχος Διακύρηξης του διεθνους ανοιχτου διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ-ΕΛΚΕ: 2593/7-11-2013 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» που υλοποιείται στο πλαίσιο πράξης με κωδικό ΟΠΣ 2963533
Αρ. Πρωτ. 2839/03-12-2013

27-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄άριθμ. 3/07-11-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την κάλυψη 5 θέσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και προσαρμογή 7 Υγειονομικών Περιφερειών στο πλαίσιο της αναδιάταξης των μονάδων του Ε.Σ.Υ.» με Κωδ. ΟΠΣ: 349242 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,που έχουν προκηρυχθεί με την αρ.πρωτ:1422 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ
ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΡΕΕ-Ε4Ρ

27-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄άριθμ. 1/12-11-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με Κωδ. ΟΠΣ: 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,Αρ. Πρ:2487/24-10-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ
ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΡΕΕ-ΧΗ0

19-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται το Πρακτικό υπ’ αρ 2/26-08-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΟΡΕΕ-ΞΘΧ

15-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από μελέτη και διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό υπ΄αριθμ. 21/25-04-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» 
ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡΕΕ-Β3Π

14-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το αναμορφωμένο Τεχνικό δελτίο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΕΕ-ΣΟΙ

13-11-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τα πρακτικά υπ΄ αρ.1/13-09-2013, 2/04-10-2013 και 3/31-10-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή Επιδημιολογικής Μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» στο πλαίσιο της πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» MIS 376600 ομόφωνα τα αποδέχεται και αποφασίζει, με βάση το σκεπτικό που αναλυτικά αναφέρεται σε αυτά, την απόρριψη της υποψηφιότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, την απόρριψη της υποψηφιότητας της Εταιρείας Q Plan Α.Ε και την απόρριψη της υποψηφιότητας της Εταρείας CMT Προοπτική Ε.Π.Ε
ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡΕΕ-ΑΙΒ
 
07-11-2013
Η Επιτροπή ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το 3ο /17-10-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου με τίτλο «Ενέργειες εξωτερικού συμβούλου» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της Καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα» με MIS 328773 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_4
ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΟΡΕΕ-ΤΨΥ

10-10-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε, αποδέχτηκε το πρακτικό υπ΄αριθμ. 2/10-09-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πλήρωση 5 θέσεων , συνεργατών - ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο του έργου: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και προσαρμογή 7 υγειονομικών περιφερειών στο πλαίσιο της αναδιάταξης του ΕΣΥ»
ΑΔΑ: ΒΛΛ9ΟΡΕΕ-7ΣΨ

10-10-2013
Η Επιτροπή Ερευνών αφού μελέτησε τις επιστολές των εταιριών NEXT COM Α.Ε. και EPI A.E. ομόφωνα αποφασίζει την οριστική αποδοχή του πρακτικού 5/24-09-2013 και του υπ΄αριθμ. 6/26-09-2013, της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΛΛ9ΟΡΕΕ-ΤΣ4

03-10-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό υπ΄αριθμ.18/25-09-2013 της Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων του έργου ΣΕΣΑ – ΕΣΔΥ με ΟΠΣ 292498 και παραλαμβάνει το παραδοτέο Ππ.Ο3:7η Μηνιαία Περιοδική Αναφορά Έκθεση Προόδου.
ΑΔΑ: 7ΔΧΙΟΡΕΕ-Κ32

23-09-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την διατύπωση γνώμης με αρ.πρωτ. οικ.3329/Φ.ΠΡΟΕΓΚ./376600_2 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια καθώς και το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο « Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» της πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε Σχολικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡΕΕ-ΜΥΚ

12-09-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 17/04-09-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ε.Σ.Δ.Υ., ΣΕΣΑ- ΕΣΔΥ» με MIS 292498 και παραλαμβάνει το παραδοτέο Ππ.03:6η Μηνιαία περιοδική αναφορά – έκθεση προόδου.
ΑΔΑ: ΒΖ58ΟΡΕΕ-ΒΚ8

12-09-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/03-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» με MIS 370508 ’ξονας Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡΕΕ-2Ρ3

05-09-2013
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της από 17/07/2013 (Αρ. Πρ: Ε.Λ.Κ.Ε.οικ.:1922) Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για το έργο ««Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή Επιδημιολογικής Μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων».

03-09-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 5/26-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 9 «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»  και αποφασίζει την οριστικά παραλαβή του έργου «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας».
ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΕΕ-ΤΨΟ

03-09-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 3/02-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»’ξονας Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με βάση το οποίο γίνεται αποδεκτή η προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ- LTH Advertising» και η εταιρεία παραμένει στη διαγωνιστική διαδικασία, το επόμενο στάδιο της οποίας είναι η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΕΕ-8ΣΜ

03-09-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποφασίζει τη διενέργεια κλήρωσης την Πέμπτη 05/09/2013 στις 10:00 στην Κοσμητεία της Σχολής, για τον ορισμό πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής παραδοτέων του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο « Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» της πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε Σχολικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
 ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΕΕ-7Ι1

30-08-2013
Ακύρωση Διενέργειας Ανοικτου Διεθνούς Διαγωνισμού:
Σε συνέχεια της από 14/08/2013 επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" με Αρ. Πρωτ. 2343/14-08-2013, σύμφωνα με την οποία απεντάσσεται η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ: 349244 και τίτλο "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRGs ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", σας ενημερώνουμε ότι ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  η διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRGs. Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου" με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 1911/16-07-2013, ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΠΣ4, ΑΔΑΜ: 13PROC001552878 και Ημ. Λήξης 23/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΟΡΕΕ-ΞΘ1

21-08-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «a scientific economic evaluation study with regard to the products sold under the trademark EYLEA» με χρηματοδότη την εταιρεία ΒΑΥΕR HELLAS Α.Ε
ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡΕΕ-Ψ40

21-08-2013
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα εγκρίνει τη διαχείριση του έργου με τίτλο «Market access launch plans of Perjeta, kadcyla, herceptin sc and pricing and reimbursement strategies of these products in Greek settings» με χρηματοδότη την εταιρεία ROCHE HELLAS Α.Ε
ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡΕΕ-ΧΙΙ

21-08-2013
Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη: α. με αρ.πρωτ.Ειδ.Υπ..Υ.Κ.Α. 3736/31-07-2013 2Η τροποποίηση της πράξης με MIS 370508 με την οποία τροποποιείται η ημερομηνία λήξεως του έργου το οποίο λήγει πλέον στις 30/09/2013, β. τις επιστολές των υποψήφιων αναδόχων για παράταση των προσφορών τους έως 30/09/2013 αποφασίζει την αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ.2/27-05-2013 με αρ.πρωτ.1768/28-06-13 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή και διάχυση Ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡΕΕ-ΓΣΞ

19-08-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 12/20-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων 1 α.ΠΕΣ5:Ανάπτυξη ιστοχώρου και 1 β.ΠΕΣ 6: Τεύχος 3, Συνθετική Διάγνωση και την αποστολή στην ανάδοχο εταιρεία αιτήματος για την ενσωμάτωση των υποδείξεων της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων για το παραδοτέο ΠΕΣ_6: Τεύχος 2, Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της Σχολής.
ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΡΕΕ-9Η5

12-08-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου των Καθηγητών, ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση κάλυψης της δαπάνης καθαριότητας των χώρων της Ε.Σ.Δ.Υ. και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την περίοδο από 26/07/2013 έως και την 25/09/2013, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 8ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής «Αθηνά –Ελπίς».
ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΡΕΕ-ΤΗ4


25-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 3/05-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 9 «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού»
ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΟΡΕΕ-9Ι0

23-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 15/17-07-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων
ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΦΘΡ

23-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 16/19-07-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.03: «5η μηνιαία περιοδική αναφορά – έκθεση προόδου»
ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΧΦΥ

23-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας υπόψη την από 06/02/2013 σύμβαση με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (αρ. διακήρυξης ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ 619/09-03-2012 ) και το άρθρο 4 «τίμημα – τρόπος πληρωμής» αυτής περί τμηματικής καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση και την παραλαβή των παραδοτέων της φάσης 1 του έργου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της σύμβασης «αντικείμενο και παραδοτέα του έργου» και αποφασίζει την πληρωμή 184.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως έναντι του ποσού 221.527,92 που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος λόγω τμηματικής χρηματοδότησης του έργου.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΦΜ6

18-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/03-07-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου 3 (1.Δείκτες που προκύπτουν από την Εθνική Έρευνα Υγείας 2.Πρωτοκολλο – ανάλυση δεδομένων Εθνικής Έρευνας Υγείας 3. Συγγραφή επιστημονικής έκθεσης με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Έρευνας Υγείας) της κυρίας Πατίτσα Χριστίνας
 ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΕΕ-Γ06

18-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ. 1223/18-06-13 επιστολή της Επιστημονικής Υπευθύνου Καθηγήτριας Αναστασίας Ρουμελιώτη και το πρακτικό υπ΄αριθμ. 3/19-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφασίζει την τροποποίηση της από 17/07/2012 σύμβασης της κας Πατίτσα Χριστίνας που αφορά στην αναμόρφωση των αμοιβών της για τα παραδοτέα 3 έως 7
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΕΕ-0ΛΨ

17-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ.1/27-06-2013 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για το έργο «προμήθεια Μεμβρανών Διήθησης για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας» στο πλαίσιο της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΕΕΛΠΝΟ – ΕΣΔΥ
ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΡΕΕ-ΣΑΑ

17-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 13/02-07-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή των παραδοτέων: ΠΕΣ_3:Μελέτη εκπόνησης σχεδίου ηλεκτρονικής κατάρτισης και ΠΕΣ_6: Τεύχος 1, Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΡΕΕ-159

17-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/26-06-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πλήρωση πέντε θέσεων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 349242 «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και προσαρμογή 7 υγειονομικών περιφερειών στο πλαίσιο αναδιάταξης των μονάδων του ΕΣΥ» της πράξης «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και προσαρμογή 7 υγειονομικών περιφερειών στο πλαίσιο αναδιάταξης των μονάδων του ΕΣΥ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους
ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΡΕΕ-ΥΝΠ

17-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 14/02-07-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., όσον αφορά τη διεύρυνση του φυσικού αντικειμένου του Consensus Panel και τη μετάθεση του ΠΕΣ 2 στη Φάση 2.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΡΕΕ-7Δ2

03-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/26-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 9 «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη».
ΑΔΑ: 6ΗΗΘΟΡΕΕ-ΓΛΡ

03-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 3/27-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Βάσεων δεδομένων και διασύνδεσης με τον Υγειονομικό Χάρτη», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟΡΕΕ-ΙΕΜ

03-07-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/27-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Βάσεων δεδομένων και διασύνδεσης με τον Υγειονομικό Χάρτη», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟΡΕΕ-4ΗΚ

02-07-2013
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ.10/17-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΡΕΕ-1ΚΙ

02-07-2013
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ.11/18-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΡΕΕ-ΤΞ9

02-07-2013
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ.2/04-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων του έργου «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της Καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΡΕΕ-9ΣΤ

21-06-2013
Έγκριση της χρονικής τροποποίησης έως τις 30/6/2013 των κάτωθι συμβάσεων για το έργο με κωδικό ΕΛΚΕ 708 και με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΕΕ-8ΣΚ

18-06-2013
Σε συνέχεια της επιστολής αρ.πρωτ. 1616/12-06-2013, της Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498, η επιτροπή ερευνών ομόφωνα εγκρίνει την χρονική μετάθεση του παραδοτέου ΠΕΣ_2 από την πρώτη στη δεύτερη φάση του έργου, γεγονός το οποίο δεν επηρεάζει την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.
ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡΕΕ-ΜΥΘ

06-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 9/04-06-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕΣ_1 (έκδοση 21.05.2013) και την αποστολή στην ανάδοχο εταιρεία αιτήματος για την ενσωμάτωση των υποδείξεων της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων για τα παραδοτέα ΠΕΣ_3 και ΠΕΣ_6.
ΑΔΑ: 6ΩΘΧΟΡΕΕ-ΒΜ4

06-06-2013
Aποδoχή των πρακτικών υπ΄αριθμ. 1/16-05-2013 και 2/21-05-2013 της διαπραγμάτευσης για απευθείας ανάθεση του έργου Π.Β10. του Υποέργου 2«Πρόγραμμα παρεμβάσεων και επιμόρφωσης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΚΖΟΡΕΕ-Χ5Φ

05-06-2013
Aποδoχή των πρακτικών υπ΄αριθμ. 1/28-03-2013 και 2/01-04-2013 της διαπραγμάτευσης για απευθείας ανάθεση του έργου Π.Β.5. του Υποέργου 2 «Πρόγραμμα παρεμβάσεων και επιμόρφωσης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΟΡΕΕ-ΛΜΥ

05-06-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/21-05-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη τριών θέσεων (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 1228/30-04-13) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» με Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΟΡΕΕ-ΙΡΩ

05-06-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 20/25-04-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» και πληρωμή των αναδόχων Δημήτριος Τριαντάφυλλος, Χρήστος Κατσαρός, Αναστασία Χριστοφορίδου, Ελισσάβετ Κουνουγέρη, Σταματία Γκαράνη
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΟΡΕΕ-Σ2Η

31-05-2013
Έγκριση της τροποποίησης των συμβάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της Καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΑΣΡ
 
31-05-2013
Έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού δελτίου του έργου « Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΡΑΡ

31-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/20-5-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παραγωγή και Διάχυση Ενημερωτικού Υλικού - Ενέργειες Δημοσιότητας» του υποέργου 3 στο πλαίσιο του έργου : «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΔΞΗ

31-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/09-05-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων της Π.Ε.Ε. 782/06-03-2013 για την επιλογή ενός συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της Καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και αποφασίζει την κάλυψη της θέσης Ε.3 από τον κύριο Αναστασάκο Βασίλειοι με αναπληρωματική την κυρία Τσικρικά Σταματούλα.
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-90Ρ

31-05-2013
Έγκριση έπειτα από την επιστολή – παραλαβή των παραδοτέων της εταιρείας GPO Έρευνα – επικοινωνία Α.Ε. του ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, της παραλαβής των παραδοτέων με βάση την από 28/02/2013 σύμβαση
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-45Κ

31-05-2013
Έγκριση της σύναψης σύμβασης με την εταιρεία Roche(Hellas) για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας του tocilizumab για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΕΚΟ

31-05-2013
Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης, της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498
 ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΓΒ6

31-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 8/20-05-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-9ΒΚ

31-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/21-05-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων της Π.Ε.Ε. 1229/30-04-2013 για την επιλογή δύο συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΨΨΚ

31-05-2013
Έγκριση της Αυτεπιστασίας του έργου με κωδικό MIS 349242 «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και προσαρμογή 7 υγειονομικών περιφερειών στο πλαίσιο αναδιάταξης των μονάδων του ΕΣΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΓΚΠ

31-05-2013
Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεμβρανών διήθησης στο πλαίσιο του έργου Σύμπραξη ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.- Ε.Σ.Δ.Υ.24-05-2013
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡΕΕ-ΙΛ6

31-05-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 7/10-05-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει αποστολή στην ανάδοχο εταιρεία αιτήματος για την ενσωμάτωση των υποδείξεων της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων.
ΑΔΑ: 6Λ68ΟΡΕΕ-83Ξ

30-05-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 6/29-04-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.03: «2η μηνιαία περιοδική αναφορά – έκθεση προόδου».
ΑΔΑ: 6ΒΝΕΟΡΕΕ-ΕΒΤ

28-05-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ. 759/05-03-2013 επιστολή της αναδόχου εταιρείας για την υλοποίηση του υποέργου 2 του Έργου «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΣΔΥ [ΣΕΣΑ]» MIS 292498, ομόφωνα αποδέχεται το σκεπτικό της επιστολής και το γεγονός ότι η ημερομηνία 06/02/2013 η οποία αναγράφεται στη σελίδα 26 της σύμβασης ως ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου Π14 αποτελεί τυπογραφικό λάθος και η σωστή ημερομηνία υποβολής του εν λόγω παραδοτέου είναι η 06-02-2015, δηλαδή 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΔΑ: Ω6ΨΧΟΡΕΕ-9ΡΟ

27-05-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται τα πρακτικά υπ΄αριθμ. 2/07-03/2013 και 3/07-03-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.01 « Πλάνο υλοποίησης έργου – εγχειρίδιο και εργαλεία διαχείρισης και συντονισμού του έργου» και του παραδοτέου Ππ.04 «Ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου και επικοινωνίας εμπλεκομένων για το έργο».
ΑΔΑ: 7ΥΛΖΟΡΕΕ-36Β

Διαδικασία ελέγχου ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Αρ.Πρωτ. ΕΛΚΕ 1234/30-4-13 στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Παραγωγή και Διάχυση Ενημερωτικού υλικού – Ενέργειες Δημοσιότητας» της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 270508

24-05-2013
Η Επιτροπή Ερευνών, ομόφωνα αποδέχεται το πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/27-02-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» MIS 292498 και αποφασίζει την παραλαβή του παραδοτέου Ππ.02 «Αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών».
ΑΔΑ: ΩΖ0ΤΟΡΕΕ-Δ2Ο

24-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 9/22-05-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. πρωτ 2770/02-10-12 για το έργο ««Προμήθεια αναλωσίμων – αντιδραστηρίων και χημικών – βιοχημικών ΚΙΤ θρεπτικών υλικών προϊόντων μοριακής βιολογίας παγίων αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας».
ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΟΡΕΕ-ΜΑ8

22-05-2013
Aποδoχή των πρακτικών υπ΄αριθμ. 21/22-03-13 και 2/01-04-13 της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού ( με αρ.πρωτ.99/15-01-2013) για την ανάθεση του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
 ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-721

22-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/24-04-13 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης με κωδικό Α3, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 800/07-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-Λ22

22-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/04-04-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 9 «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού».
ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-ΞΘΛ

22-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/02-04-13 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης με κωδικό Α1, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 799/07-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-6ΛΣ

22-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/10-04-13 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικό Α1 και Α2, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 800/07-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-ΘΞ1

22-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/10-04-13 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης με κωδικό Α1, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 798/07-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡΕΕ-ΚΡ0

09-05-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ 2/26-03-2013 της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας του Έργου» και του Υποέργου 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΟΡΕΕ-9Δ8

30-04-2013
Aποδoχή του πρακτικού για την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού και σύμβαση αμιγούς έργου με ημερομηνία 03/12/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦΣΟΡΕΕ-ΣΡΝ, του κ. Καραγιάννη Ανδρέα του Ιωάννη στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
ΑΔΑ: ΒΕ56ΟΡΕΕ-ΛΝ6

30-04-2013
Aποδoχή του πρακτικού για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο συνεργατών στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ».
 ΑΔΑ: ΒΕ56ΟΡΕΕ-Ω3Β

29-04-2013
Aποδoχή του πρακτικού για την τροποποίηση της παραγράφου 3.3 του άρθρου 4 ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της από 05/12/2012 σύμβασης έργου με τίτλο «Ενέργειες εξωτερικού συμβούλου» για την υλοποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα» MIS 328773.
ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΟΡΕΕ-Φ5Μ

29-04-2013
Aποδoχή του πρακτικού για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο « Επιστημονική έκδοση για τα Δεδομένα του Υγειονομικού Χάρτη» προϋπολογισμού 18.450€ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΟΡΕΕ-Ζ3Σ

26-04-2013
Aποδoχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/04-04-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων στο πλαίσιο του υποέργου 9 «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας», της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη».
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΨΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡΕΕ-ΥΛ4)

ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΕΕ-Χ0Ε

26-04-2013
Αποδοχή του πρακτικου 6/19-3-2013, και 7/02-04-13 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ.πρωτ.2770/02-10-12 για το έργο «Προμήθεια αναλωσίμων – αντιδραστηρίων και χημικών – βιοχημικών ΚΙΤ θρεπτικών υλικών προϊόντων μοριακής βιολογίας παγίων αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας».
( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡΕΕ-8Ξ6)

ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΕΕ-05Β

26-04-2013
Αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 3/29-03-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επαναπροκήρυξη της θέσεως Ε3 (ΑΔΑ ΒΕΔΦΟΡΕΕ-ΕΨΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της Πράξης με τίτλο « Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα».
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡΕΕ-9ΛΝ)

ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΕΕ-ΧΛΑ

26-04-2013
Έγκρίση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 19/21-03-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος».
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡΕΕ-ΕΟΗ)

ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΕΕ-Ε05

26-04-2013
Αποδοχή πρακτικού υπ΄αριθμ. 4/21-03-2013 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡΕΕ-2ΡΟ)

ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΕΕ-ΚΝ0

21-02-2013
Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ*ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ*ΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ5Ν Ο*ΗΓΙ5Ν ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA», με Α/Α 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ ? Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013».
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕΕ-1Υ1

21-02-2013
Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ*ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙ4ΣΗ ΟΡΙΑΚ4Ν ΤΙΜ4Ν ΒΑΡΕ4Ν ΜΕΤΑΛΛ4Ν ΚΑΙ ΤΟΞΙΚ4Ν ΟΥΣΙ4Ν ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε*ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ*ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Τ4Ν ΕΠΙΠΤ4ΣΕ4Ν ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΙ*Ι4Ν ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡ4ΣΕΙΣ ΒΑΡΕ4Ν ΜΕΤΑΛΛ4Ν.», με Α/Α 1 της Πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών» και Κωδ. ΟΠΣ 376600 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου *υναμικού 2007-2013».
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕΕ-Ο3Χ

08-02-2013
Αποδοχή πρακτικού υπ΄αριθμ. 1 /3668/28-12-2012
ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡΕΕ-ΠΧΘ

08-02-2013
Αποδοχή πρακτικού υπ΄αριθμ. 1 /3596/ 21-12-2012 
ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡΕΕ-ΤΥΥ

08-02-2013
Αποδοχή πρακτικού υπ΄αριθμ. 1 /3368/14-12-2012
ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡΕΕ-Μ3Ψ

08-02-2013
Αποδοχή πρακτικού υπ΄αριθμ. 1 /3595/24-12-2012
ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡΕΕ-500

24-12-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.5.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Φ5Χ
Αρ. Πρωτ. 3595/21-12
Ημ. Λήξης 09/01/2012

24-12-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.4.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Ω77
Αρ. Πρωτ. 3368/21-12
Ημ. Λήξης 09/01/2012

24-12-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2956/29-10-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-ΖΟΩ
Αρ. Πρωτ. 3596/21-12-2012
Λήξη: 09/01/2013

24-12-12
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τον «Προτυποποιημένο Φάκελο Ασθενή» του υποέργου 1 : Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – ’ξονας Προτεραιότητας 14 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους .Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-ΩΕΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3593/21-12
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ : 09/01/2013

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ.1/18-12-2012, της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Ενέργειες Εξωτερικού Συμβούλου» για την υλοποίηση της πράξης « Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-Λ2Φ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ.1/18-12-2012, με αρ.πρωτ. 3449/18-12-2012, της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου με τίτλο «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-43Δ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 18/18-12-2012 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-Κ3Κ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/19-12-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 2956/29-10-2012 στο πλαίσιο του έργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-Ξ8Ρ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/30-11-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-6ΩΡ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/17-12-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-ΥΑΓ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄ αριθμ 1/18-12-12 της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΕΕ-ΓΡΚ

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/10-12-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, του έργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-56Η

19-12-12
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/04-12-2012 της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του υποέργου 7 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Βάσεων δεδομένων και διασύνδεσης με τον Υγειονομικό Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-0Α5

19-12-12
Έγκριση των πρακτικών 1/16-10-12 και 2/15-11-2012 της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 2 «Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης στο Μαθητικό Πληθυσμό του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡΕΕ-ΩΕΩ

14-12-12
Έγκριση του πρακτικού της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 05/12/2012
ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΡΕΕ-0ΥΣ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/29-11-2012 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του Υποέργου 9 της πράξης «Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» «Ηλεκτρονικό Δελτίο Στατιστικών Υγείας»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΦΘΦ

06-12-2012
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάθεση του υποέργου 8 « Αξιολόγηση πορείας και αποτελεσματικότητας του έργου», της πράξης «Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» MIS 277303
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΣΙΝ

06-12-2012
Έγκριση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Επιστημονικές εκδόσεις για τα δεδομένα του χάρτη» της πράξης «Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» MIS 277303
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΝΟ2

06-12-2012
Έγκριση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, για την ανάθεση του υποέργου 4 « Έρευνα δεικτών Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας», της πράξης «Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» MIS 277303
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΙΧΘ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 17/19-11-2012 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-Ζ64

06-12-2012
Έγκριση του σχεδίου της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και προσαρμογή 7 υγειονομικών περιφερειών στο πλαίσιο της αναδιάταξης των μονάδων του ΕΣΥ»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-Ζ6Ι

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού με ημερομηνία 30-11-2012 της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων της ΕΣΔΥ»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-06Ω

06-12-2012
Έγκριση της επικαιροποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΒΧΩ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/29-11-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, πλήρωσης 5 θέσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΒΗΠ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/27-11-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-0ΛΥ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/15-11-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα - Εξειδικευμένου Συνεργάτη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΦΥ4

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/19-11-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-ΙΕΗ

06-12-2012
Έγκριση της επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης 2956/29-10-12 για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα με υπηρεσιακή ανεξαρτησία, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-Φ39

06-12-2012
Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για συνεργασία επτά θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με υπηρεσιακή ανεξαρτησία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-5ΨΦ

06-12-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 3/22-10-2012 της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του υποέργου 1«Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη»
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΕΕ-Τ1Υ

12-11-2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-Φ6Ξ

12-11-2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΒΧΤ

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης προγραμμάτος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-1ΝΡ

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης προγραμμάτος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΞΓΗ

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης προγραμμάτος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΩΚΣ

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης προγραμμάτος
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-84Π

12-11-2012
Έγκριση επικαιροποίησηw του υποέργο 2 «Πρόγραμμα παρεμβάσεων και επιμόρφωσης»
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΑΝΡ

12-11-2012
Έγκριση επικαιροποίησης του υποέργο 1 «Ενέργειες επιστημονικού σχεδιασμού και επιστημονικής εποπτείας του έργου»
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΣΥΒ

12-11-2012
Έγκριση της επιστημονικής υποστήριξης, οργάνωσης και υλοποίησης από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις πολιτικές υγείας το οποίο θα διεξαχθεί 13-15 Δεκεμβρίου 2012
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-9Χ9

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης έργου
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-2ΜΧ

12-11-2012
Έγκριση διαχείρισης έργου
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-2ΧΩ

12-11-2012
Έγκριση πρακτικού 16/19-10-12 επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του « Επιστημονικός Σχεδιασμός- Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος».
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΦΙΜ

12-11-2012
Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-ΦΡΜ

12-11-2012
Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
ΑΔΑ:Β4ΣΩΟΡΕΕ-Ο3Μ

12-11-2012
Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΕΕ-Ω56

26-10-2012
Έγκριση του πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/12-10-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ.πρωτ.2432/21-08-2012, για το υποέργο 2 «Πρόγραμμα παρεμβάσεων και επιμόρφωσης» στο πλαίσιο της πράξης «ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΑΔΑ: Β43ΘΟΡΕΕ-5ΗΓ

09-10-2012
Έγκριση του πρακτικού υπ΄αριθμ. 15/19-09-2012
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-ΨΦΡ

09-10-2012
Έγκριση του πρακτικό υπ΄αριθμ. 1/12-09-2012
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-ΘΚΚ

09-10-2012
Έγκριση της επικαιροποίησης του υποέργου 2 «Πρόγραμμα παρεμβάσεων και επιμόρφωσης» στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-ΔΚ7

09-10-2012
Έγκριση για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-6ΦΖ

09-10-2012
Πρόταση για την κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία SOUTH - EAST EUROPEAN RESEARCH CENTRE
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-Β3Ζ

09-10-2012
Πρόταση για την επαναπροκήρυξη της διαπραγμάτευσης απευθείας ανάθεσης του έργου με παραδοτέα Π.Β5. του υποέργο 2 : Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης
ΑΔΑ: Β43ΒΟΡΕΕ-Λ2Μ

09-10-2012
Κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΔΑ:Β43ΒΟΡΕΕ-ΗΟ3

09-10-2012
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού
Β43ΒΟΡΕΕ-ΥΞ1

31-08-12
Έγκριση για διενέργεια διαπραγμάτευσης για να προχωρήσει σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών αξίας μικρότερης των 15.000,00€ για τα παραδοτέα Π.Β4.2. του υποέργο 2 : Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»
ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΟΡΕΕ-4ΥΒ

31-08-12
Έγκριση για  διενέργεια διαπραγμάτευσης για να προχωρήσει σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών αξίας μικρότερης των 15.000,00€ για τα παραδοτέα Π.Α3.2 και Π.Α3.3. του υποέργου 1 : Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» 
ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΟΡΕΕ-40Γ

31-08-12
Έγκριση για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για να προχωρήσει σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών αξίας μικρότερης των 15.000,00€ για τα παραδοτέα Π.Α2.2 και Π.Α2.3. του υποέργου 1 : Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ
ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΟΡΕΕ-2ΦΙ

06-08-12
Παραλαβή παραδοτέων υπ΄αριθμ. 13/19-07-2012 του έργου ««Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη Υ.Υ.Κ.Α. & Υ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος»

Παραλαβή παραδοτέων του έργου ««Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη Υ.Υ.Κ.Α. & Υ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» Πρακτικό 1/12-7-2012
ΑΔΑ: Β4ΓΩΟΡΕΕ-6ΜΚ

06-08-12
Εκλογή νέου αντιπροέδρου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΡΕΕ-ΦΞΚ

03-08-12
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το υποέργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 a>
ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΡΕΕ-1Ψ5

12-07-12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΕΕ-6ΦΞ

12-07-12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΕΕ-ΘΛΕ

12-07-12
Διενέργεια κλήρωσης
ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΕΕ-ΓΒΒ

11-07-12
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Ενέργειες που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία)» με Α/Α 01 της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ & ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» και Κωδ. ΟΠΣ 2010ΣΕ09180043 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-Β5Π

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση αγροτών στην ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων» , στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-Ζ9Σ

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τη βοήθεια Συγχρόνων Ψηφιακών Εργαλείων : οργάνωση και λειτουργία ειδικού προγράμματος επιστημονικής κατάρτισης Επαγγελματιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» , στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης 20
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-ΜΨ4

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προσυμπτωματικός έλεγχος επιπτώσεων στην Υγεία κατοίκων περιοχών με πρόσληψη Cr (VI)», στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-ΤΛΟ

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή κοινότητα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες» , στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης 20
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-Ρ3Χ

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος αποζημίωσης των προμηθευτών και τιμολόγησης των περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα», στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης 20
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-2ΚΘ

11-07-12
Υποβολή της πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για ευάλωτους πληθυσμούς», στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης 20
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-Χ2Κ

11-07-12
Υποβολή τηε πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «e-κοινότητα για τις Ελληνικές Ιαματικές Πηγές» στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1949/30-05-2012 πρόσκλησης 20 
ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΕΕ-Ε2Π

10-07-12
Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων του έργου με τίτλο :ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο Κέντρο της Αθήνας με προσανατολισμό στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και σημαντικών παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο των υπηρεσιών ΠΦΥ.
ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΕΕ-ΤΗ5

10-07-12
Έγκριση του πρακτικού για την αξιολόγηση των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη μελέτη και επικαιροποίηση του συστήματος κλιματισμού της ΕΣΔΥ
AΔΑ: Β41ΕΟΡΕΕ-4ΘΣ

09-07-12
Έγκριση πρακτικού για την παραλαβή παραδοτέων του πρόχειρου διαγωνισμού δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «Επιστημονικός σχεδιασμός –Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος». που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΕΕ-Τ4Μ

09-07-12
Έγκριση πρακτικού υπ΄αριθμ. 2/27-06-2012
ΑΔΑ: Β41ΡΟΡΕΕ-7Λ8

05-07-12
Έγκριση δαπανών
ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΕΕ-0Ο7

05-07-12
Έγκριση υποβολής πρότασης
ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΕΕ-ΥΛΩ

04-07-12
Έγκριση διαχείρισης προγράμματος
ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΕΕ-ΞΕΓ

04-07-12
Αποδοχή της Επιτροπής Ερευνών των πρακρικών 1/04-06-2012 και 2/02-07-2012
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-8ΒΕ

04-07-12
Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου για την επιλογή 26 συνεργατών στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Επιστημονικός σχεδιασμός και επιστημονική υποστήριξη για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών κατά την επαγγελματική έκθεση σε μεταλλικά στοιχεία»
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-ΦΨ9

04-07-12
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το υποέργο «οργάνωση ενεργειών διαβούλευσης και δημοσιότητας»
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-Ρ7Μ

04-07-12
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Επιστημονικός σχεδιασμός και επιστημονική υποστήριξη για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών κατά την επαγγελματική έκθεση σε μεταλλικά στοιχεία»
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-Ω2Ξ

04-07-12
Έγκριση πρακτικού παραλαβής υπ΄αριθμ. 12/19-06-2012
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-ΨΤ6

04-07-12
Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για την επιλογή 5 συνεργατών στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες εξειδικευμένης υποστήριξης» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα».
ΑΔΑ: Β417ΟΡΕΕ-Θ42

28-06-12
Παράδοση παραδοτέου για το έργο "Επιστημονικός σχεδιασμός - Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος"
ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡΕΕ-ΣΦΒ

28-06-12
Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού του πρακρικού υπ\'αριθμ. 7/07-06-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡΕΕ-Κ9Ο

28-06-12
Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού απο 27.3.12
ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡΕΕ-Ι8Ω

28-06-12
Απόφαση για τεχνικές προδιαγραφές στο διαγωνισμό με αριθμ. διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ: 619/9-3-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΡΕΕ-ΠΓΝ

25-06-12
Έγκριση της υποβολής στο διενεργούμενο ανοιχτό διαγωνισμό (οικ.2021/30-05-2012) ΑΔΑ:Β4ΡΠΟΡΡΨ-00Π του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: Β4ΛΜΟΡΕΕ-ΩΘ9

15-06-12
Έγκριση πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/08-05-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΡΕΕ-80Π

15-06-12
Έγκριση πρακτικού υπ΄αριθμ. 10/21-05-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΡΕΕ-ΧΨΠ

15-06-12
Η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών (318/08-05-2012)
ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΡΕΕ-2ΞΡ

15-06-12
Έγκριση πρακτικού υπ΄αριθμ. 03/10-05-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΡΕΕ-ΑΧΖ

15-06-12
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Το φαινόμενο της Βίας των Γυναικών στην Ελλάδα»
ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΡΕΕ-ΟΡΞ

23-05-12
Κάλυψη θέσης διοικητικής υποστήριξης για το περιφερειακό εργαστήριο δημόσιας υγείας Κρήτης βάσει της με αριθμ.πρωτ. 2279/14-09-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΑΔΑ: Β49ΑΟΡΕΕ-Γ89

15-03-12
Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
ΑΔΑ: Β44ΤΟΡΕΕ-ΞΓΒ

09-03-12
Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού
ΑΔΑ: Β440ΟΡΕΕ-Φ2Μ

08-03-12
Έγκριση διαχείρισης προγράματος με τίτλο «Συλλογή και πρώτη επεξεργασία δεδομένων θνησιμότητας από την Ε.Σ.Δ.Υ. για την ανάπτυξη του Ελληνικού εργαλείου FRAX»

08-03-12
Έγκριση διαχείρισης προγράματος με τίτλο «Scientific economic evaluation study concerning the products sold under the trademark XARELTO»

08-03-12
Έγκριση διαχείρισης προγράματος με τίτλο «Εκπονηση επιστημονικής μελέτης – ανασκόπηση ευρωπαϊκής εμπειρίας στον τομέα οργάνωσης, χρήσης, πολιτικής, τιμολόγησης και αποζημίωσης μη συνταγογραφούμενων – otc φαρμάκων »,

07-03-12
Απόφαση αποδοχής του πρακτικού υπ΄αριθμ. 1/10-11-2011

07-03-12
Απόφαση αποδοχής του πρακτικού υπ΄αριθμ. 6/20-02-2012

07-03-12
Απόφαση αποδοχής του πρακτικού υπ΄αριθμ. 7/23-02-2012 

06-03-12
Απόφαση για την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης.

06-03-12
Απόφαση για την αποδοχή του πρακτικού υπ΄αριθμ. 5/13-02-2012 της Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία 2011» καθώς και  την πληρωμή των παραδοτέων βάσει του παραρτήματος του πρακτικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού.

06-03-12
Έγκρση του πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων με ημερομηνία 17/02/2012

06-03-12
Έγκριση  πρακτικών 1/01.06.2011, 2/13.06.2011 και 3/30.06.2011 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος Real Time PCR για τον Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων»

06-03-12
Εγκριση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη δημοσιότητα στο πρόγραμμα «Επιστημονικός Σχεδιασμός – Συντονισμός και Υποστήριξη ΥΥΚΑ και ΥΠΕ για την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με τη Χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος»

16-02-12
Αποφαση για την επιλογή της κυρίας Στριγγλή Αναστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.4144/14-12-2011,

22-12-11
Έγκριση παραλαβής παραδοτέων για το έργο  "Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη"

22-12-11
Έγκριση παραλαβής παραδοτέων για το έργο "Επιστημονικός σχεδιασμός - Συντονισμός κια υποστήριξη Υ.Υ.Κ.Α. & Υ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου  διπλογραφικού συστήματος"

07-12-11
Αποφαση για την επιλογή της κυρίας Στριγγλή Αναστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.3347/19-10-2011 

07-12-11
Εγκρίθηκε η αύξηση του ποσοστού παρακράτησης του ΕΛΚΕ από 7,5% σε 10% για τα Ερευνητικά προγράμματα και τις Μελέτες και από 10% σε 12,5 για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με κάθε νέα υποβολή ερευνητικού προγράμματος από 1/1/2012 θα πρέπει να προϋπολογίζονται
τα νέα ποσοστά.


07-12-11
Aποδοχή του υπ΄αριθμ 5/22-11-2011 πρακτικού παραλαβής παραδοτέων του έργου «Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος»

07-12-11
Αποδοχή πρακτικού υπ΄ άριθμ.3/22-11-11 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία 2011»Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, οι ανακοινώσεις του ΕΛΚΕ που ήταν δημοσιευμένες πριν τις 16/02/2012 δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες.
Ζητούμε την κατανόηση σας και ζητούμε συγνώμη για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε.
Καταβάλονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατόν.
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»