Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Οροι Χρήσης Διαδικτυακής Πύλης www.esdy.edu.gr

Η διαδικτυακή πύλη και όλο το περιεχόμενο αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων.

Στη διαδικτυακή πύλη της ΕΣΔΥ συγκεντρώνονται με τη συναίνεση του υποκειμένου τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων φοιτητών με όλα τα περιεχόμενα σε αυτά προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες/ επισκέπτες επιλέγουν να γνωστοποιήσουν αναρτώντας τα στη διαδικτυακή πύλη. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΣΔΥ, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών .

Με την εγγραφή και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων οι χρήστες/επισκέπτες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που οικειοθελώς εισάγουν για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εγγραφής τους, όπως είναι η χρήση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών της Σχολής. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους.

Επιπλέον στο πλαίσιο παροχής αυτών των πληροφοριών η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις λοιπές υπηρεσίες της. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την ΕΣΔΥ, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση it.support@esdy.edu.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την ΕΣΔΥ, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση it.support@esdy.edu.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε μέσω του www.esdy.edu.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτές στο  www.esdy.edu.gr Η εγγραφή στον ή/ και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.esdy.edu.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρή σης του.

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»