Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΓΕΝΙΚΗ


Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ.– Ε.Π.Υ αποδίδει έμφαση στην αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου καθώς και στη πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε διάφορους εργασιακούς κλάδους.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΠΥ θα είναι σε θέση ως ερευνητές ή λειτουργοί ΕΠΥ να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, παρακολουθήσουν και αξιολογήσουν πολιτικές Δημόσιας Υγείας. Μπορούν να απασχοληθούν σε οργανισμούς προστασίας της υγείας, σε δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη βασική παραγωγή αλλά και στη βιομηχανία τροφίμων. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως σύμβουλοι ασφάλειας, διαχείρισης κινδύνων.

Δικαίωμα συμμετοχής
Αφορά απόφοιτους Ιατρικής και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε όσους επιδεικνύουν γνήσιο ενδιαφέρον στο πεδίο της ΕΠΥ, της Δημόσιας Υγείας και της Προληπτικής Ιατρικής.

Δομή και Διάρκεια Σπουδών
Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Έχει διεπιστημονική βάση καθώς περιλαμβάνει επίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές πλευρές.
Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση ΜΔΕ και διαρκεί όπως και τα άλλα ΠΜΣ τουλάχιστον ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος [Οκτώβριος, επόμενος Σεπτέμβριος]. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, [30 ECTS], τριών (3) εβδομάδων (120 ωρών) πρακτικής άσκησης [5 ECTS] καθώς και τριών (3) μηνών για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [15 ECTS].Το Curriculum του Π.Μ.Σ. Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία έχει ως εξής:


 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο ΥΠ    ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ    ΣΥΝ
Α' 4 2 2 2  10
Β'  1 5 2 2  10
ΣΥΝ  5 7 4 4  20
% 25 35 20 20   100

  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 
Εξάμηνο ΥΠ ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ    ΣΥΝ
Α'  14 8 4 4  30
Β'   2 20 4 4  30
ΣΥΝ   16 28 8 8  60
%  26 46 14 14   100

   

 
 ΥΠ=Υποχρεωτικό, ΥΠΚΤ=Υποχρεωτικό κατεύθυνσης, ΕΠΥΠ=επιλόγής υποχρεωτικό, ΠΡ=προαιρετικό

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ  

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Χαρακτηρισμός ECTS
ΕΠΥ-1 ΥΠ 4
ΕΠΥ-2 ΥΠΚΤ 4
ΕΠΥ-3 ΥΠΚΤ 4
ΕΠΥ-4 ΥΠΚΤ 2
ΕΠΥ-5 ΥΠΚΤ 4 
ΕΠΥ-6 ΥΠΚΤ 4
ΕΠΥ-7 ΕΠΥΠ 2
ΕΠΥ-8 ΕΠΥΠ 2
ΕΠΥ-9 ΠΡ 2
ΕΠΥ-10 ΠΡ 2
   30
 
Κωδικός Χαρακτηρισμός ECTS
ΕΠΥ-11 ΥΠ 2
ΕΠΥ-12 ΥΠ 4
ΕΠΥ-13 ΥΠ 4
ΕΠΥ-14 ΥΠ 4
ΕΠΥ-15 ΥΠΚΤ 4 
ΕΠΥ-16 ΥΠΚΤ 4
ΕΠΥ-17 ΕΠΥΠ 2
ΕΠΥ-18 ΕΠΥΠ 2
ΕΠΥ-19 ΠΡ 2
ΕΠΥ-20 ΠΡ 2
   30

 

  CURRICULUM ΠΜΣ-ΕΠΥ

Είδος Μαθήματος Μάθημα Εξάμηνο ECTS 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠ

[CORE COURSES]

5 ΑΠΟ 5 ΥΠ
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α 4 16
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α 4
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-1 Α 4
ΦΟΡΟΥΜ-1 Α 2
ΦΟΡΟΥΜ-2 Β 2
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΚΤ

[SPECIALIZATION  COURSES]

7 ΑΠΟ 8 ΥΠKT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Α 2 28
ΕπΥγ-Α * Α 4
ΕπΥγ-Β * Β 4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Β 4
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠ ΕΚΘΕΣΗΣ* Β 4
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Β 4
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΕΠΥ^ Β 4
Β 4
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΠΥΠ

[ELECTIVE COURSES]

4 ΑΠΟ 10 ΕΠΥΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * Α2  2 8
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α1   
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Α2  2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * Β 2
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ * Β 2
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - 1 Β1 2
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - 2 Β2 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Β1 2
ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ-2 Β1 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β2 2
 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡ
[ELECTIVE COURSES]

4 ΑΠΟ 8 ΠΡ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α1 2 8
ΔΙΚΑΙΟ, ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΡΧΕΣ Α2 2
ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Α2 2
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α1 2
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Β2 2
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Β 2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Β1 2
    
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[FIELD PRACTICUM]

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
(120 ΩΡΕΣ)
Β2 5  5
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
[THESIS]

13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
PROJECT (PAPER OR MASTER'S ESSAY) Β2 15 15
 ΣΥΝ 80

(*) το τελικό ατομικό πρόγραμμα εκάστου φοιτητή διαμορφώνεται από τον ίδιο με την αρωγή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (tutor) και εγκρίνεται από τον Δ/ντη ΣΠΟΥΔΩΝ 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»